Uyum

Türk Parasının Kıymetini Koruma
Suç Gelirlerinin Aklanması Tebliği
Çerçeve Sözleşme
Malvarlığı Dondurma Prosedürü

Türk Parasi Kiymetini Koruma Hakkinda 32 Sayili Karara İlişkin Tebliğ

(TEBLİĞ NO: 2018-32/45)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda tanımlanan yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ, 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararadayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

 1. A grubu yetkili müessese: 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan faaliyetlerde bulunabilen yetkili müesseseleri,

 2. B grubu yetkili müessese: 4 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan faaliyetlerde bulunabilen yetkili müesseseleri,

 3. Bakanlık: (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Hazine ve Maliye Bakanlığını, ç) Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.’yi,

 4. Döviz Alım Belgesi (DAB): Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 23 üncü maddesi hükmü gereği yetkili müesseseler tarafından düzenlenmesi zorunlu olan ve usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen Döviz Alım Belgesini,

 5. Döviz Satım Belgesi (DSB): Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 23 üncü maddesi hükmü gereği yetkili müesseseler tarafından düzenlenmesi zorunlu olan ve usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen Döviz Satım Belgesini,

 6. Elektronik Para Kuruluşu ve Ödeme Kuruluşlarının temsilcisi: 20/6/2013 tarihli ve 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri veElektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda tanımlanan Elektronik ParaKuruluşu ve Ödeme Kuruluşlarının temsilcisini,

 7. İç kontrol görevlisi: 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ve buTebliğ ile bu Kanun, Karar ve Tebliğe dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuatla getirilen yükümlülükler ile diğer mevzuatla getirilen yükümlülüklere uyum sağlamak amacıyla istihdam edilen (Ek ibare:RG-12/10/2021-31626) veya dışarıdan hizmet alımıyla görevlendirilen ve gerekli yetkiyle donatılmış görevliyi,

ğ) Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını, h) (Mülga:RG-7/9/2018-30528)

ı) Ödeme hizmeti sağlayıcısı: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 13 üncümaddesinde belirtilen kuruluşları,

 1. Şube: Münhasıran yetkili müesseseye bağlı olarak çalışan, idaresi yönetim kurulu kararı ile atanan yönetici vasıtasıyla yürütülen kuruluşu,

 2. Şube Faaliyet İzin Belgesi: Yetkili müesseselerin (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlıkça faaliyette bulunmasına izin verilen şubeleri için düzenlenen ıslak imzalı ve soğuk damgalı belgeyi,

 3. Para makinesi: Yabancı para alım satımı ve buna ilişkin işlemler amacıyla kullanılacak elektronik işlem cihazlarını,

 4. Transfer emri: Transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar aracılığıyla yapılan transfer yoluyla yabancı para alım satım işleminin gerçekleşmesi amacıyla yetkili müessese tarafından verilen talimatı,

 5. Transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar: Bankalar, elektronik para kuruluşu ve ödeme kuruluşlarının merkez ve şubeleri ile elektronik para kuruluşu ve ödeme kuruluşlarının temsilcisi olan yetkili müesseseleri,

 6. Yabancı para: Bu Tebliğ hükümleri kapsamında yetkili müessese alım satım işlemlerine konu edilen Türk Lirası dışındaki banknotları, madeni paraları ya da transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar aracılığıyla yapılan transfere konu edilen kaydi parayı,

 7. Yetkili Müessese: Bu Tebliğde tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde işlemler yapmasına izin verilen anonim şirketleri,

ö) Yetkili Müessese Faaliyet İzin Belgesi: Faaliyette bulunmasına izin verilen yetkili müesseselerin merkezleri adına düzenlenen ıslak imzalı ve soğuk damgalı belgeyi,

p ) (Ek:RG-12/10/2021-31626) Faaliyet bölgesi: Ek-3’te yer alan iller veya ilçeler itibarıyla oluşturulan bölgeleri,

r) (Ek:RG-12/10/2021-31626) KEP adresi: Kayıtlı elektronik posta adresini,

s ) (Ek:RG-12/10/2021-31626) Tüzel kişi ortakla ilişkili kişiler: Tüzel kişi ortağın; oy haklarının yüzde on ve daha fazlasına sahip olan, yüzde on ve daha fazla payı üzerinde intifa hakkına sahip olan, nihai olarak kontrolünü elinde bulunduran, dağıtılabilir kârının yarısından fazlasını alma hakkını haiz olan veya esas sözleşmesi uyarınca yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkına sahip olan kişileri,

ş ) (Ek:RG-12/10/2021-31626) Vezne görevlisi: Yetkili müessesede işlem yapılan veznelerde görev yapan yetkili müessese çalışanlarını,

t ) (Ek:RG-12/10/2021-31626) Yönetmelik: 12/10/2021 tarihli ve 31626 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun

Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmeliği, ifade eder.

Faaliyet konusu

MADDE 4 – (1) B grubu yetkili müesseseler Türk Parası Kıymetini Koruma ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunabilirler:

 1. Kaydi para hariç yabancı paraları almak ve satmak.

 2. Kaydi para hariç yabancı paraları daha küçük veya daha büyük küpürlerle, ayrı cins kaydi para hariç yabancı paralarla değiştirmek.

 3. Merkez Bankasınca tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde dövizi natık çekleri satın almak.

  ç ) (Değişik:RG-12/10/2021-31626) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen ziynet, sikke ve benzeri basılı altınların alım satımını yapmak.

 4. (Ek:RG-12/10/2021-31626)(1) 1 kilogramın altındaki bar şeklinde standart işlenmemiş altınların (24 ayar ve üstü) fiziki alım satımını yapmak.

 5. Aynı iş günü içerisinde transfer emrinin verilmesi veya işleme konu fiziki teslimatın yapılması şartıyla; bankalar, yetkili müesseseler ve müşterileriyle bankacılık aracılığıyla yapılan transferler yoluyla yabancı para almak, satmak ve ayrı cins yabancı paralarla değiştirmek.

 1. A grubu yetkili müesseseler Türk Parası Kıymetini Koruma ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde B grubu yetkili müesseselerin faaliyet konularına ilave olarak aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunabilirler:

  a ) (Değişik:RG-12/10/2021-31626) Kıymetli madenler aracı kuruluşu olmak üzere Bakanlıktan faaliyet izni almak ve Borsaya üye olmak kaydıyla 21/5/2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının KuruluşuHakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kıymetli madenler ve taşlar ile standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalini, ihracını ve Borsada sürdürülmekte olan kıymetli maden ve taşlara ilişkin işlemleri yapmak.

  1. (Ek:RG-12/10/2021-31626)(2) 1 kilogram ve üstündeki külçe ve bar şeklinde standart işlenmemiş altınların (24 ayar ve üstü) fiziki alım satımını yapmak.

  2. Aynı iş günü içerisinde transfer emrinin verilmesi veya işleme konu fiziki teslimatın yapılması şartıyla; bankalar, yetkili müesseseler ve müşterileriyle transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar aracılığıyla yabancı para almak, satmak ve ayrı cins yabancı paralarla değiştirmek.

  ç) Elektronik para kuruluşu ve ödeme kuruluşlarının temsilcisi olarak faaliyet göstermek.

  d ) (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlıkça izin verilmesi halinde merkez ve/veya şube adresleri ile uygun görülen diğer yerlerde para makineleri aracılığıyla yabancı para alım satımı ve buna ilişkin işlemleri yapmak.

  e) Tutar sınırlaması olmaksızın banka kartları ve 10 bin ABD Dolarına kadar önödemeli kartlar aracılığıyla yabancı para alım satımı yapmak.

  f ) (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlıktan izin alınması şartıyla, yurt dışına madeni yabancı para veya Türk Lirası banknot sevkiyatı gerçekleştirmek.

  g ) (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlıkça uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

 2. A grubu yetkili müesseseler birinci ve ikinci fıkrada belirtilen faaliyetler haricinde; B grubu yetkili müesseseler ise, birinci fıkrada belirtilen faaliyetler haricinde faaliyetlerde bulunamazlar. (Mülga cümle:RG-12/10/2021-31626)

 3. Yetkili müesseseler (Ek ibare:RG-12/10/2021-31626) müşterileri namına ve/veya hesabına vadeli işlem (Değişik ibare:RG-12/10/2021-31626) gerçekleştiremezler, kredi kartı ile işlemler yapamazlar, yapacakları işlemleri herhangi bir şekilde taksitlendiremezler. (Ek cümle:RG-12/10/2021-31626) Yetkili müesseseler yalnızca kendi namları ve/veya hesabına bankalarla vadeli işlem gerçekleştirilebilirler.

( 5 ) (Ek:RG-12/10/2021-31626)(3) Yetkili müesseseler Türk parası, yabancı para, bunlarla ödemeyi sağlayan belgeler veya kıymetli madenler ile bunlardan imal veya bunları muhtevi eşyaları veya herhangi bir menkul, gayrimenkulü emanet olarak kabul edemezler ve kısa süreli dahi olsa başkası adına saklayamazlar.

(6) İkinci fıkranın (Değişik ibare:RG-12/10/2021-31626) (g) bendi kapsamında, (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlıkça uygun görülen faaliyetler (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

(7) (Mülga:RG-12/10/2021-31626)

(8) (Mülga:RG-12/10/2021-31626)

Diğer yükümlülükler

MADDE 4/A – (Ek:RG-12/10/2021-31626)

 1. Yetkili müesseseler ticaret unvanlarında, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında, ilan ve reklamlarında, kartvizitlerinde, iş yerlerinde, tabelalarında, internet sitelerinde, Döviz Alım Belgesi, Döviz Satım Belgesi ile fatura ve benzeri her türlü belgelerinde 4 üncü maddede sayılan faaliyetler haricinde işlem yaptıkları izlenimini yaratacak hiçbir kelime, deyim ve işaret kullanamazlar.

 2. 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan faaliyetlerden yabancı para alım satımıyla ilgili olanlar diğer faaliyetlerden ayrı veznelerde ve hesaplarda izlenir.

 3. Yetkili müesseseler, Bakanlıktan izin almadıkça yabancı para alım satım işlemlerinde serbest olarak belirledikleri ve ilan ettikleri alış ve satış kurlarından hesaplanan bedeller haricinde

  hiçbir ad altında komisyon ya da ücret talep edemezler.

 4. Yetkili müesseseler faaliyet gösterdikleri iş yeri haricinde herhangi bir gayrimenkul mal edinemezler.

İzin

MADDE 5 –(1) Yetkili müesseselerin kurulması ve faaliyete geçmesi için (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlıktan izin alınması şarttır.

 1. Faaliyet izni bulunmayanlar veya iptal edilenler, yetkili müessese faaliyetinde bulunamazlar; ticaret unvanlarında, iş yeri açma (Ek ibare:RG-12/10/2021-31626) ve çalışma ruhsatlarında, ilan ve reklamlarında, iş yerlerinde veya internet sitelerinde dövize ilişkin işlem yaptıkları izlenimini yaratacak hiçbir kelime, deyim ve işaret kullanamazlar.

 2. (Ek:RG-12/10/2021-31626) Kuruluş izni almış olup faaliyet izni başvuru sürecinde bulunanlar Bakanlıkça başvuru kapsamında talep edilen bilgi ve belgeler açısından ikinci fıkradan muaftır.

Kuruluş şartları

MADDE 6 – (1) Kurulmasına izin verilecek yetkili müesseselerin;

 1. Anonim şirket olması,

 2. Şirketin ana sözleşmesinde yer alan ticaret unvanında A grubu için “Yetkili Müessese”; B grubu için “Sınırlı Yetkili Müessese” ibarelerinin bulunması,

 3. Münhasıran yetkili müesseselerin faaliyet konuları ile iştigal etmek üzere kurulması,

  ç) A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermayelerinin (Değişik ibare:RG- 12/10/2021-31626) 10 milyon Türk Lirasından, B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermayelerinin ise (Değişik ibare:RG-12/10/2021-31626)5 milyon Türk Lirasından az olmaması,

 4. Türkiye’de yerleşik her bir kurucu ortak ve tüzel kişi kurucu ortaklarda yüzde on (Değişik ibare:RG-12/10/2021-31626) ve daha fazla ortaklık payı bulunan kişiler (Ek ibare:RG-12/10/2021-31626) , tüzel kişi ortakla ilişkili kişiler ile şirket genel müdürünün, yönetim kurulu üyelerinin, imza yetkisini haiz çalışanlarının ve A grubu yetkili müesseseler için iç kontrol görevlilerinin;

  1. Müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

  2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya cezası ne olursa olsun basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yer alan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, tefecilik, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı (Ek ibare:RG-12/10/2021-31626) , 27/12/2020 tarihli ve 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun 5 inci maddesinde sayılan suçlar veya Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmaması,

  3. Başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde; 4 üncü maddeye aykırı faaliyeti sebebiyle faaliyet izni veya şube faaliyet izni (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlıkça iptal edilmiş yetkili müesseselerde ortaklığı bulunmaması veya genel müdür, yönetim kurulu başkanı, iç kontrol görevlisi ve yönetim kurulu üyesi görevlerinden birinde bulunmamış olması, 29 uncu maddenin (Değişik ibare:RG-12/10/2021-31626) dokuzuncu fıkrası kapsamında (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlığa gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunmuş olmaması (Ek ibare:RG-12/10/2021-31626) ; kendisinin, yüzde elli veya daha fazla pay sahibi olduğu şirketlerin pay sahibi olduğu dönemde veya daha önce temsile yetkili olarak çalıştığı iş yerlerinin temsile yetkili olduğu dönemde ve yetkisiz döviz alım satımı ile ilgili olarak idari yaptırıma uğramamış olması,

  4. Kendileri ile yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan şirketlerinin (Değişik ibare:RG-12/10/2021-31626) vergi dairelerine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

  5. Gerekli mali güce ve işin gerektirdiği dürüstlük ile itibara sahip bulunması,

 5. Hisse senetlerinin nama yazılı olması ve nakit karşılığı çıkarılması,

 6. Ana sözleşmelerinin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında mevzuat hükümlerine uygun olması,

şarttır.

Başvuru

MADDE 7 –(1) Yetkili müessese kurulması için (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlığa yapılacak başvuruya;

 1. Şirket ana sözleşme taslağının,

 2. Türkiye’de yerleşik her bir kurucu ortak ve tüzel kişi kurucu ortaklarda yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan kişiler ile (Değişik ibare:RG-12/10/2021-31626) tüzel kişi ortaklarla ilişkili kişilerin;

 1. Müflis olmadıklarına, konkordato ilan etmiş olmadıklarına ve haklarında iflasın ertelenmesi kararı verilmediğine ilişkin yazılı beyanlarının,

 2. Başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde; 4 üncü madde hükümleri kapsamında faaliyet izni veya şube faaliyet izni (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlıkça iptal edilmiş yetkili müesseselerde ortaklığı bulunmadığına veya yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu

  üyesi, genel müdür veya iç kontrol görevlisi görevlerinden birinde bulunmamış olduğuna, 29 uncu maddenin (Değişik ibare:RG-12/10/2021-31626) dokuzuncu fıkrası kapsamında (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlığa gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunmadıkları ile (Ek ibare:RG-12/10/2021-31626) kendisinin, pay sahibi olduğu şirketlerin veya daha önce temsile yetkili olarak çalıştığı iş yerlerinin yetkisiz döviz alım satımı ile ilgili olarak idari yaptırıma uğramadıklarına dair yazılı beyanlarının,

 3. Adli sicil kaydına ilişkin belgelerin, başvuru sahibinin tüzel kişi olması durumunda, tüzel kişi kurucuların yönetim kurulu başkanı, genel müdür ve yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan ortaklarının adli sicil kaydına ilişkin belgelerin,

 4. Kendileri ile yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan şirketlerinin (Değişik ibare:RG-12/10/2021-31626) vergi dairelerine 6183 sayılı Kanun kapsamında vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair bağlı bulunulan vergi dairesinden alınacak belgenin,

 5. Gerçek kişiler için bu Tebliğin Ek 1’inde, tüzel kişiler için Ek-2’sinde yer alan örneğe uygun şekilde ve noter huzurunda düzenlenip imza edilecek birer beyannamenin,

6 ) (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlıkça gerekli görülecek diğer (Ek ibare:RG-12/10/2021-31626) bilgi ve belgelerin,

eklenmesi zorunludur.

Kuruluş izni

MADDE 8 – (1) Kurucular, 7 nci maddede belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte yetkili müessese kurmak amacıyla kuruluş izni almak üzere (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlığa başvuruda bulunurlar.

 1. Başvuruları (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlıkça uygun görülenlere, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri dâhilinde anonim şirket kurabilmeleri için izin verilir.

 2. Yetkili müessese kurmak için kuruluş izni alan kurucular, faaliyet izni alana kadar faaliyette bulunamazlar.

Yetkili müessese faaliyet izni

MADDE 9 –( 1) Kurucular, kuruluş izni tarihinden itibaren 90 gün içerisinde yetkili müessesenin kuruluş işlemlerini tamamlayarak faaliyet izni almak üzere (Değişik ibare:RG- 7/9/2018-30528) Bakanlığa başvuruda bulunurlar. Söz konusu süre içerisinde başvuru yapmayan şirketlerin kuruluş izni iptal edilmiş sayılır. (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlık zorunlu hallerin tevsiki kaydıyla söz konusu süreyi en fazla 90 güne kadar uzatabilir.

 1. Faaliyet izni almak üzere yapılacak başvuruya;

  1. Ana sözleşmenin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshası,

  2. Ortaklar tarafından şirket ana sözleşmesinde taahhüt edilen asgari şirket sermayesinin nakden ve defaten ödendiğini gösterir bankadan alınacak belge,

  3. 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca ödenmesi gereken harcın ödendiğini tevsik eden belge,

   ç) 14 üncü madde hükümleri kapsamında, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde öngörülen ödenmiş sermaye miktarının onda birine karşılık gelen tutarın (Değişik ibare:RG- 12/10/2021-31626) kamu sermayeli bankalardan birine yatırıldığını tevsik eden belge veya kamu/özel sermayeli bankalardan alınacak aynı tutarda teminat mektubu,

  4. (Değişik:RG-12/10/2021-31626) A ve B grubu yetkili müesseseler için başvuruda bulunulacak faaliyet bölgesine ilişkin Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen başvuru ücretinin yatırıldığını tevsik eden belge,

  5. 26 ncı maddede düzenlenen kamera (Değişik ibare:RG-12/10/2021-31626)ve görüntü kayıt sisteminin usulüne uygun olarak kurulduğunu tevsik eden belgeler,

  f ) ( D e ğ iş ik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlıkça kurumsal yönetime ilişkin belirlenecek veya talep edilecek diğer şartları taşıdığına dair bilgi ve belgeler,

  g ) (Değişik:RG-12/10/2021-31626) Şirketin yönetim kurulu üyelerinin, imza yetkisini haiz çalışanlarının atanmasına ilişkin belgeler ile söz konusu kişiler için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler,

  ğ) (Ek:RG-12/10/2021-31626)(4) A grubu yetkili müesseseler için genel müdür ile bir veya birden fazla iç kontrol görevlisi atandığına ve gerekli yetkilerle donatıldığına dair yönetim kurulu kararı ile söz konusu kişiler için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler,

  h) (Ek:RG-12/10/2021-31626)(4) Bu Tebliğ kapsamında yayımlanan genelgeler uyarınca sunulması gereken belgeler,

  ı ) (De ğiş ik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlıkça gerekli görülecek diğer (Ek ibare:RG-12/10/2021-31626) bilgi ve belgeler,

  eklenir.

 2. (Değişik:RG-12/10/2021-31626) Bakanlıkça yapılan inceleme neticesinde durumları uygun görülen yetkili müesseselere faaliyet izni verilerek, şirket adına “Yetkili Müessese Faaliyet İzin Belgesi” düzenlenir.

 3. Yetkili müesseseler faaliyette bulunmak üzere izin alınan adreste faaliyete başlandığına dair ilgili vergi dairelerinden alınacak yoklama tutanağını, faaliyet izin tarihinden itibaren 90 gün içerisinde (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlığa göndermek zorundadır.

 4. Yetkili müesseseler internet sitelerinin açıldığını ve merkezlerinin açık adresinin resmî

internet sitesine eklendiğini faaliyet izni almadan önce (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlığa bildirmek zorundadır.

Grup dönüşümü

MADDE 9/A – (Ek:RG-12/10/2021-31626)

 1. Bakanlıktan faaliyet izni almış yetkili müesseselerin A grubundan B grubuna geçiş veya B grubundan A grubuna geçişleri Bakanlık iznine tabidir.

 2. Bakanlığa yapılacak başvuruya, yönetim kurulu kararının, ana sözleşme değişiklik taslağının, 6 ncı madde uyarınca sağlanması gereken şartların sağlandığını tevsik eden belgelerin ve Bakanlıkça gerekli görülecek diğer bilgi ve belgelerin eklenmesi zorunludur.

 3. Bu madde uyarınca yapılacak izin başvurularında; dönüşmek istenilen grup için ilgili faaliyet bölgesi itibarıyla Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen ücretin mevcut grup için belirlenen ücretten yüksek olması durumunda faaliyet izni verilmesi öncesinde ücretler arasındaki farkın yatırıldığını tevsik eden belgenin Bakanlığa sunulması zorunludur. Dönüşmek istenilen grup için belirlenen ücretin mevcut grup için belirlenen ücretten düşük olması durumunda başvurana herhangi bir fark geri ödemesi yapılmaz.

Yurt dışında yerleşiklere ilişkin hükümler

MADDE 10 – (1) Yurt dışında yerleşik kişilerden yetkili müessese kuruluş izni için istenecek bilgi ve belgeler hakkında 7 nci maddede yer alan hükümler kıyasen uygulanır.

(2) Birinci fıkranın uygulanması ile ilgili olarak aşağıda belirtilen şartlar aranır:

 1. Yurt dışından temin edilecek belgelerin ilgili ülkenin yetkili makamlarınca ve Türkiye’nin o ülkedeki konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel HukukuKonferansı çerçevesinde hazırlanan ve 20/6/1984 tarihli ve 3028 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olması ve başvuruya belgelerin noter onaylı tercümelerinin de eklenmesi.

 2. Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerden istenilecek belgelerin bu kişilerin yerleşik olduğu ülkede kayıtların tutulduğu bir merci ya da sistem olmaması nedeniyle temin edilememesi durumunda, bu durumun ilgili ülkenin yetkili mercilerinden alınacak bir belge ile (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlığa tevsik edilmesi.

(3) (Mülga:RG-12/10/2021-31626)

Şube açma izni

MADDE 11 – (1) A grubu yetkili müesseselerin şube açmaları (Değişik ibare:RG- 7/9/2018-30528) Bakanlığın iznine tabidir. Şube açmak üzere yapılacak başvurulara yönetim kurulu kararının (Ek ibare:RG-12/10/2021-31626) ve Bakanlıkça gerekli görülecek diğer bilgi ve belgelerin eklenmesi zorunludur.

(2) B grubu yetkili müesseseler şube açmak için (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlığa başvuruda bulunamaz ve yeni şube açamazlar.

( 3 ) (Ek:RG-12/10/2021-31626) A grubu yetkili müesseselerin şube açma izin başvurularında aşağıdaki kurallar uygulanır:

 1. Merkezi 1 numaralı faaliyet bölgesinde bulunan A grubu yetkili müesseseler tüm faaliyet bölgelerinde şube açabilirler.

 2. Merkezi 2 numaralı faaliyet bölgesinde bulunan A grubu yetkili müesseseler yalnızca 2, 3 ve 4 numaralı faaliyet bölgelerinde şube açabilirler.

 3. Merkezi 3 numaralı faaliyet bölgesinde bulunan A grubu yetkili müesseseler yalnızca 3 ve 4 numaralı faaliyet bölgelerinde şube açabilirler.

  ç) Merkezi 4 numaralı faaliyet bölgesinde bulunan A grubu yetkili müesseseler yalnızca 4 numaralı faaliyet bölgesinde şube açabilirler.

 4. A grubu yetkili müesseseler (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan şartlar haricinde şube açmak için başvuruda bulunamaz ve yeni şube açamazlar.

Şube faaliyet izni

MADDE 12 –(1) A grubu yetkili müesseseler şube açma izni tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ilgili şubenin kuruluş işlemlerini tamamlayarak faaliyet izni almak üzere (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlığa başvuruda bulunurlar. Söz konusu süre içerisinde başvuru yapmayan şirketlerin şube açma izni iptal edilmiş sayılır.

(2) Şube faaliyet izni almak üzere yapılacak başvuruya;

a) Her bir şube için 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen ödenmiş sermayeye (Değişik ibare:RG-12/10/2021-31626) 3 milyon Türk Lirası ilave edildiğine ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin birnüshası ve artırılan sermayenin tamamının ödendiğini gösterir bankadan alınacak belge,

b ) (Değişik:RG-12/10/2021-31626) Her bir şube için şirket adına 14 üncü madde hükümleri kapsamında, bu fıkranın (a) bendinde yer alan ilave ödenmiş sermaye miktarının onda birine karşılık gelen tutarın kamu sermayeli bankalardan birine yatırıldığını tevsik eden belge veya kamu/özel sermayeli bankalardan alınacak aynı tutarda teminat mektubu,

c ) (Değişik:RG-12/10/2021-31626) Her bir yeni şube için başvuruda bulunulacak faaliyet bölgesine ilişkin Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen ücretin yatırıldığını tevsik eden belge,

ç) Şubenin tescil edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshası,

 1. 492 sayılı Kanun uyarınca ödenmesi gereken harcın ödendiğini tevsik eden belge,

 2. Şube adının ve açık adresinin yetkili müessesenin resmî internet sitesine eklendiğini tevsik eden belge,

f ) (De ğiş ik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlıkça gerekli görülecek diğer (Ek ibare:RG-12/10/2021-31626) bilgi ve belgeler,

eklenir.

( 3 ) (De ğiş ik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlıkça yapılan inceleme neticesinde durumları uygun görülen şubelere (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlıkça "Şube (Ek

ibare:RG-12/10/2021-31626) Faaliyet İzin Belgesi" verilir. (4) (Mülga:RG-12/10/2021-31626)

 1. Yetkili müesseselerin 6102 sayılı Kanun çerçevesinde birleşmeleri halinde aşağıda yer alan hükümler uygulanır:

  1. A grubu yetkili müesseseler, birleşip A grubu yetkili müessese olarak faaliyet gösterebilirler.

  2. B grubu yetkili müesseseler, birleşip B grubu yetkili müessese olarak faaliyet gösterebilecekleri gibi, 6 ve 9 uncu maddelerde yer alan şartları sağlamak v e (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlıktan izin almak kaydıyla A grubu yetkili müesseseye dönüşmek suretiyle faaliyet gösterebilirler.

  3. (Değişik ibare:RG-12/10/2021-31626) Yetkili müesseselerin birleşmeleri durumunda söz konusu işlemler öncesinde (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlıktan izin alınması zorunludur.

   ç) Devralma yoluyla birleşmede devrolunan şirketin merkez ve şubeleri sayılarının toplamlarına kadar yeni şube açılabilir. Yeni kuruluş şeklinde birleşme işleminde ise birleşen şirketlerin merkez ve şube sayıları toplamından bir eksik sayıda yeni şube açılabilir.

  4. B grubu yetkili müesseselerin aralarında birleşmesi veya A grubu yetkili müesseselerin aralarında birleşmesi halinde 30 gün içerisinde;

  1. Devrolunan şirketlerin ve varsa şubeleri adına düzenlenmiş faaliyet izin belgelerinin,

  2. Ortadan kalkan şirketlerin ve varsa şubeleri adına düzenlenmiş faaliyet izin belgelerinin,

  3. Birleşme işleminin ticaret siciline tescil edildiğine ilişkin belgenin,

  (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlığa tevdii zorunludur.

  e ) (Ek:RG-12/10/2021-31626) Bu madde kapsamındaki birleşme işlemlerinde verilen faaliyet izinleri için Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen ücretler alınmaz.

 2. Yetkili müesseseler kapanan şubelerini kapanış tarihini izleyen 30 gün içinde kapanışa ilişkin vergi dairesinden alınacak belgelerle birlikte (De ğiş ik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlığa bildirmek zorundadır ve kapanışı aynı gün içerisinde internet sitesi aracılığıyla ve kapanan şubede yazılı olarak duyurmak zorundadır. Kapanan şubeye ait Şube Faaliyet İzin Belgesinin şube kapanış tarihinden itibaren 5 gün içerisinde (Değişik ibare:RG-7/9/2018- 30528) Bakanlığa iade edilmesi zorunludur.

 3. Yetkili müesseseler faaliyette bulunmak üzere izin alınan adreste faaliyete başlandığına dair ilgili vergi dairelerinden alınacak yoklama tutanağını faaliyet izin tarihinden itibaren 90 gün içerisinde (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlığa göndermek zorundadır.

İzin belgesi

MADDE 13 – (1) Şirket adına düzenlenen "Yetkili Müessese Faaliyet İzinBelgesi" ve "Şube Faaliyet İzin Belgesi" iş yerinde herkesingörebileceği şekilde asılı bulundurulmak zorundadır.

 1. 492 sayılı Kanun uyarınca ödenmesi gereken harcın ödendiğinin tevsik edilmesi kaydıyla, kaybedilen veya herhangi bir nedenle ( D e ğiş ik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlıkça yenilenmesi istenilen Yetkili Müessese Faaliyet İzin Belgesi ile Şube Faaliyet İzin Belgesinin yenisi ilgilinin talebi üzerine düzenlenebilir.

 2. Yetkili Müessese Faaliyet İzin Belgesi bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler ticari amaçla döviz alım satımı yapamazlar.

 3. Yetkili müesseselerin A grubu veya B grubu olduklarını belirtir ibareleri (Değişik ibare:RG-12/10/2021-31626) Bakanlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde iş yerlerinde herkesin görebileceği şekilde bulundurmaları zorunludur.

 4. Yetkili müesseselerin ABD Doları ile Avro olmak üzere en az iki döviz kurunun alış ve satış bilgilerini herkesin görebileceği şekilde iş yerlerinde bulundurmaları zorunludur.

Bloke hesabı ve teminat mektubu

MADDE 14 –(1) Bu Tebliğ hükümleri uyarınca yetkili müesseseler tarafından (Değişik ibare:RG-12/10/2021-31626) kamu sermayeli bankalardan birine yatırılan tutarlar, mevduat bankaları için mevduat hesaplarında, katılım bankaları için katılım fonu hesabında bloke olarak izlenir, ( E k ibare:RG-12/10/2021-31626) kamu/özel sermayeli bankalardan alınan teminat (Değişik ibare:RG-12/10/2021-31626)mektupları ise (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlıkta muhafaza edilir. Herhangi bir nedenle faaliyetin sona ermesi halinde, bu tutarlardan öncelikle vergi, resim ve harç yükümlülükleri karşılandıktan sonra kalan tutar (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlığın talimatı üzerine ilgili şirkete ödenir.

 1. Söz konusu tutarların haciz işlemine, icra takibine veya ihtiyati tedbire konu edilmesi

  halinde, haciz işleminin, icra takibinin veya ihtiyati tedbirin kaldırılması için (Değişik ibare:RG- 7/9/2018-30528) Bakanlıkça ilgili yetkili müesseseye 90 günlük süre verilir. Haciz işlemi veya icra takibi devam ettiği sürece hesaptaki tutarlar yetkili müesseseye ödenmez ve teminat mektubu yetkili müesseseye iade edilmez.

 2. Bu hesaptaki tutarların vadesi ile faiz oranı veya kar payının (Değişik ibare:RG- 12/10/2021-31626) kamu sermayeli bankalarla yetkili müessesenin yapacağı anlaşmaya göre serbest olarak tayin edilmesi esas olup, söz konusu faiz veya kar payının yetkili müesseseler tarafından tasarrufu serbesttir. Teminat mektuplarına ilişkin (Değişik ibare:RG-7/9/2018- 30528) Bakanlıktan faiz, kâr payı ve diğer isimler adı altında hiçbir bedel talep edilemez.

 3. Merkez ve şubeler adına yatırılan tutarlar tek bir hesapta izlenmek zorundadır.

( 5 ) (Değişik:RG-12/10/2021-31626) Bloke hesabın veya teminat mektubunun değiştirilmesi durumunda yetkili müessese tarafından aynı tutarda bloke hesap açılması veya teminat mektubu alınması ve bu durumun tevsik edici belgelerle Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

Bakanlık söz konusu bildirimi müteakip gerekli işlemlerin yapılması için ilgili bankalara bildirimde bulunur veya teminat mektubunu iade eder.

Kurumsal yönetim ve iç sistemler

MADDE 15 –(1) Yetkili müesseselerin kurumsal yönetimine ilişkin yapı ve süreçler ve bunlara ilişkin esaslar (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlık tarafından belirlenir.

 1. B grubu yetkili müesseselerin aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

  a) Hizmetin gerektirdiği yeterli mekân ve teknik donanımın sağlanmış, iş yerinin amaca uygun olarak tefriş edilmiş olması.

  b ) (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlıkça belirlenecek unvan ve görevdeki personelin (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek eğitimlere katılması ve söz konusu eğitimleri başarıyla tamamlaması.

  c ) (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlığın talep edeceği bilgi ve ödeme kaydedici cihaz sistemlerinin kurulması.

  ç) 27 nci maddede belirtilen şartları haiz internet sitesinin kurularak usulüne uygun şekilde ilan edilmesi.

  d) 26 ncı maddede öngörülen kamera ve görüntü kayıt sisteminin usulüne uygun şekilde kurulması.

 2. A grubu yetkili müesseselerin, ikinci fıkrada B grubu yetkili müesseselere ilişkin olarak sayılan şartların yanı sıra aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

  1. Genel müdürünün en az 3 yıl ekonomi, finans, yetkili müessese ve/veya kıymetli maden işletmeciliği konularında deneyime sahip ve lisans düzeyinde eğitimini tamamlamış olması.

  2. İç kontrol görevlisinin en az lisans düzeyinde eğitimini tamamlamış olması.

  3. Tüm iş ve işlemlerinin, kambiyo mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata, şirketin iç yönergeleri ile yönetim stratejisi ve politikalarına uygunluğunun sürekli kontrol edilmesi, denetlenmesi ile hata, hile ve usulsüzlüklerin tespiti ve önlenmesi amacıyla risk yönetim sistemleri de dâhil olmak üzere etkin bir iç kontrol sistemi kurması.

   ç) Faaliyet konularına ve şubenin ihtiyacına uygun sağlıklı bir yönetimin, merkez ile irtibatlı ve (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlığın düzenlemelerine uygun muhasebe sistemi ile kayıt ve belge düzeninin, süratli bir iş akışı ve iletişimin kurulmuş, şube uhdesinde bulunacak varlıklara ilişkin sigorta dâhil olmak üzere gerekli güvenlik önlemlerinin alınmış bulunması.

  4. 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve dolandırıcılığın önlenmesi için şubeler tarafından kullanılacak iç kontrol yöntemlerinin oluşturulması ve şubelerin merkezi bir sistem aracılığıyla gözetiminin sağlanması.

  5. 16 ncı madde kapsamında, 1567 sayılı Kanun, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 3 2 sayılı Karar ve bu Tebliğ ile bu Kanun, Karar ve Tebliğe dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuatla getirilen yükümlülüklere uyum sağlamak amacıyla bir iç kontrol sistemi oluşturulması ve yönetim kurulunca (Değişik ibare:RG-12/10/2021-31626) bir veya birden fazla iç kontrol görevlisi atanması ve gerekli yetkilerle donatılması.

  6. (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlığın talep edeceği diğer kurumsal yönetim şartlarının sağlanması.

 3. (Ek:RG-12/10/2021-31626) Yetkili müesseselerde pay sahipliği bulunmayan kişilerin şirketi münferiden temsile yetkili kılınması mümkün bulunmamaktadır. Bu kişilerin şirkette en az yüzde elli ve üzeri paya sahip hissedar veya hissedarlarla müştereken temsile yetkili kılınması mümkündür.

İç kontrol görevlisi ve iç kontrol sistemi

MADDE 16 –(1) A grubu yetkili müesseseler bu Tebliğde belirtildiği şekilde iç kontrol görevlisi atayarak (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde iç kontrol sistemi oluşturmak zorundadır.

(2) A grubu yetkili müesseseler için öngörülen iç kontrole ilişkin hususlar, dışarıdan hizmet alımı yoluyla da yapılabilir.

Asgari ödenmiş sermaye tutarları

MADDE 16/A – (Ek:RG-12/10/2021-31626)

(1) Yetkili müesseselerin özkaynaklar toplamı tutarının, asgari ödenmiş sermaye tutarının altına düşmemesi zorunludur. Asgari ödenmiş sermaye tutarı, her bir yetkili müessese için 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen tutarlar ile şubesi bulunan yetkili müesseselerde her bir şube için 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tutarların toplamından oluşur.

Adres ve unvan değişikliği

MADDE 17 – (Değişik:RG-12/10/2021-31626)

 1. Yetkili müesseselerin merkez ve şubeleri, Bakanlığa bildirdikleri adresleri dışında bir yerde faaliyette bulunamazlar.

 2. Yetkili müesseselerin aynı faaliyet bölgesi haricinde yapacakları merkez veya şube adres değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir.

 3. Yetkili müesseselerin adres değişikliği başvurularında; adresin taşınmak istediği faaliyet bölgesi için Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen ücretin mevcut adresin bulunduğu faaliyet bölgesi için belirlenen ücretten yüksek olması durumunda adres değişikliği izni başvurusuna ücretler arasındaki farkın yatırıldığını tevsik eden belgenin eklenmesi zorunludur. Adresin taşınmak istediği faaliyet bölgesi için belirlenen ücretin mevcut adresin bulunduğu faaliyet bölgesi için belirlenen ücretten düşük olması durumunda başvurana herhangi bir fark geri ödemesi yapılmaz.

 4. İzne tabi olup olmadığına bakılmaksızın yetkili müesseselerin merkez veya şube adres değişikliklerinde, yeni adreste işe başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde eski adresin

  terkedildiğine ve yeni adreste işe başlanıldığına dair ilgili vergi dairelerinden alınacak belgelerle birlikte, ilgili merkez ve şubenin telefon numarası, faks, e-posta, KEP adresi ile serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir bilgileri ile Bakanlıkça talep edilecek diğer bilgi ve belgelerin Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca yeni adresin tescil ve ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshasının yeni adreste işebaşlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. İşe başlama tarihi olarak başka bir tespit bulunmaması durumunda adresin Ticaret Siciline tescil tarihi esas alınır.

 5. A grubu yetkili müesseseler ile 12 nci maddenin beşinci fıkrası kapsamında birleşen B grubu yetkili müesseseler, merkez ve şubelerinin adresleri altında birleşilen veya devralan şirket internet sitesinde bu durumu yayımlamak zorundadır. Yayımlanan adreslerde meydana gelen değişiklikler yeni adreste işe başlanıldığı tarih itibarıyla internet sitesinde ilan edilir.

 6. Yetkili müesseselerin unvan değişikliği Bakanlığın iznine tabidir.

 7. Yetkili müessese unvan değişikliği iznini müteakip ilgili vergi dairesinden alınacak yeni unvan için cari yılın ve eski unvan için cari yıl dâhil son beş yılın harçlarının ödendiğini tevsik eden belgelerin ve yeni unvanın tescil ve ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshası ile Bakanlıkça talep edilecek diğer bilgi ve belgelerin 30 gün içerisinde Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.

Hisse devirleri

MADDE 18 – (Değişik:RG-12/10/2021-31626)

 1. Yetkili müesseselerin hisse devirleri Bakanlığın iznine tabidir.

 2. Bakanlığa yapılacak izin başvurularında, hisseleri devralacak gerçek kişiler ile hisseleri devralacak tüzel kişilerde yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan ortakların kurucu ortaklarda aranılan şartları haiz olması ve bu durumun 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ile tevsiki gereklidir.

 3. Bu madde kapsamında yapılan hisse devirlerine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı ile değişikliğin tescil edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin birörneğinin veya hisse devirlerine ilişkin pay defterinin ilgili sayfalarının noter onaylı örneğinin hisse devir tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.

 4. Yetkili müessese hakkında kambiyo mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat kapsamında devam eden bir inceleme olması durumunda, inceleme sonuçlanana kadar hisse devri izni verilmez.

 5. Yetkili müessese hakkında haciz, icra takibi veya ihtiyati tedbirin söz konusu olması halinde haciz işlemi, icra takibi veya ihtiyati tedbir kaldırılana kadar hisse devri izni verilmez.

 6. Hisseleri devralanların, hisse devri öncesinde şirketin tüm mal varlığı ile her türlü arşivini, defterlerini, muhasebe kayıtlarını ve belgelerini de devralmak üzere devredenle bir protokol yapması zorunludur.

 7. Yetkili müesseselerin hisselerinin (Mülga ibare:RG-18/11/2021-31663) devrine yönelik izin başvurularında; Yönetmelikte bu kapsamda belirlenen ücretin yatırıldığını tevsik eden belgenin eklenmesi zorunludur. Ancak söz konusu hisselerin veraset yoluyla intikal etmesi veya hisseleri devralacak kişinin mevcut hisse sahibi kişinin alt soy veya üst soyu olması durumunda ücret alınmaz.

Bilgi verme

MADDE 19 –(1) Yetkili müesseseler, (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlık internet sitesinde (Ek ibare:RG-12/10/2021-31626) veya bilgi sistemlerinde belirtilen her türlü bilgi ve belgeyi belirtilen şekil ve sürelerde (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlığa göndermek zorundadır.

(2) Yetkili müesseseler yıllık bilanço ve kar/zarar tablolarının onaylı örneklerini ilgili oldukları yılı takip eden yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlığa göndermek zorundadır.

( 3 ) (Değişik:RG-12/10/2021-31626) Yetkili müesseselerin ortakları, tüzel kişi ortaklarında yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan kişiler, tüzel kişi ortakla ilişkili kişiler, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür veya yöneticileri, imza yetkisini haiz çalışanları, iç kontrol görevlileri, serbest muhasebecileri/serbest muhasebeci mali müşavirleri/yeminli mali müşavirlerine ilişkin bilgi ve iletişim bilgilerinde meydana gelen değişiklikler ile vezne görevlileri ve diğer tüm çalışanlarına ilişkin bilgilerde meydana gelen değişikliklerin, değişiklik tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

 1. Yetkili müesseselerin bağımsız denetime tabi olmaları durumunda bağımsız denetim raporu, yetkili müessesenin internet sitesinde en geç ilgili oldukları yılı takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar yayımlanır.

 2. Yetkili müesseseler, faaliyete ara verecek merkez ve/veya şubelerini, faaliyete ara (Değişik ibare:RG-12/10/2021-31626) verme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlığa bildirmek zorundadır. Faaliyete ara veren yetkili müesseselerin bu süre içerisinde doğacak olan idari ve mali yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Faaliyete ara veren yetkili müesseseler verilen aranın bitmesini müteakip 10 gün içerisinde faaliyete başladıklarını (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlığa bildirmek zorundadır.

 3. (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlık, yetkili müesseselerden gerek görülen her türlü bilgi ve belgeyi belirleyeceği şekil, ortam ve sürelerde isteyebilir.

 4. Bu Tebliğ uyarınca başvurulardan, başvurulara ilişkin belgelerden ve bildirilmesi zorunlu olan durumlardan hangilerinin (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlığa bilgi sistemleri aracılığıyla ve ne şekilde iletileceğine ilişkin usul ve esaslar (Değişik ibare:RG-7/9/2018- 30528) Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.

 5. A grubu yetkili müesseseler 4 üncü maddenin ikinci (Değişik ibare:RG-12/10/2021- 31626) fıkrasının (ç), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen faaliyetlerin hangilerini icra ettiklerini söz konusu faaliyete başladıkları tarihten itibaren 30 gün içerisinde tevsik edici belgelerle birlikte (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlığa bildirmek zorundadır.

 6. Yetkili müesseseler, ödenmiş sermayelerinde meydana gelen değişiklikleri değişikliğe ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı ile değişikliğin tescil edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneği (De ğiş ik ibare:RG-12/10/2021-31626) ve pay defterinin ilgili sayfalarının noter onaylı örnekleri ile birlikte değişiklik tarihinden itibaren 30 gün içerisinde (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlığa bildirmek zorundadır.

 7. (Ek:RG-12/10/2021-31626) Yetkili müesseseler, 23 üncü madde uyarınca açılan yabancı para alım satım hesapları ile şirketin bankalardaki diğer tüm hesaplarına ilişkin bilgileri Bakanlığa hesap açılışını ve kapanışını müteakip 30 gün içerisinde bildirmek zorundadır.

Hesap ve belge düzeni

MADDE 20 – (1) Yetkili müesseseler;

a) 6102 sayılı Kanun ve 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre işletmenin ihtiyacına uygun birinci sınıf tacirlerin tutmak zorunda oldukları defter ve kayıtları tutmak,

b ) (Değişik:RG-12/10/2021-31626) Her bir işlem itibarıyla döviz, TL veya kıymetli maden kabul edildiği anda ilgisine göre DAB, DSB, Kıymetli Maden Alım Belgesi, Kıymetli Maden Satım Belgesi, Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi veya Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi düzenlemek,

c) Faaliyet konuları ile ilgili olarak ilgili mevzuatta düzenlenmesi zorunlu olan diğer belgeleri düzenlemek ve gerekli kayıtları usulüne uygun şekilde tutmak ( E k ibare:RG-12/10/2021- 31626) ve düzenlenen belgeler ile tutulan kayıtları en az 5 yıl süreyle saklamak,

zorundadır.

( 2 ) (Ek:RG-12/10/2021-31626) Yetkili müesseseler gerçekleştirdikleri her işleme benzersiz işlem numarası vermek zorundadır. Benzersiz işlem numarasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

 1. (Ek:RG-12/10/2021-31626) Vezne görevlileri ilgisine göre gerekli belgelerin düzenlenmesi ve bu belgelerin müşterilere teslim edilmesi konusunda gerekli özeni göstermekle yükümlüdürler.

 2. (Ek:RG-12/10/2021-31626) Yetkili müesseseler tarafından müşterilerle iş yerinde gerçekleştirilen fiziki teslimler dışında kalan tüm kasa giriş ve çıkışlarının sevk irsaliyesi ve benzeri belgelerle giriş ve çıkış anında kayıt altına alınması zorunludur.

 3. (Ek:RG-12/10/2021-31626) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerde, müşterinin T.C. Kimlik Numarasını/Pasaport Numarasını ve/veya Vergi Kimlik Numarasını, işlem tarihini, saatini ve miktarını gösterecek şekilde her bir işlem itibarıyla ayrı bir hesap veya deftere kaydının yapılması zorunludur.

( 6 ) (Ek:RG-12/10/2021-31626) Yetkili müesseseler gerçekleştirdikleri (Değişik ibare:RG-18/11/2021-31663) 100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için müşterinin T.C. Kimlik Numarasını/Pasaport Numarasını ve/veyaVergi Kimlik Numarasını müşteriden temin ederek her bir işlem itibarıyla kayıt altına almak zorundadır. Müşteri tarafından beyan edilen T.C. Kimlik Numaraları/Pasaport Numaraları vezne görevlileri tarafından kişinin fotoğrafının yer aldığı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya Pasaportüzerinden, Vergi Kimlik Numarası ise bunlara ek olarak kişinin söz konusuşirket adına işlem yapmaya yetkili olduğunu belirten belgeler üzerinden kontrol edilerek kayıt altına alınır. Söz konusu bilgiler, ilgisine göre düzenlenen belgeler üzerine kayıt edilir.

Müşteri tanıma kuralı

MADDE 21 – (1) Yetkili müesseseler, 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan

(Değişik ibare:RG-12/10/2021-31626) yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

(2) Ön ödemeli kartlara ilişkin yapılan tüm işlemlerde tutar sınırlaması olmaksızın kimlik bilgilerinin tespit edilmesi zorunludur.

Çerçeve sözleşme imzalama yükümlülüğü

MADDE 22 – (1) A grubu yetkili müesseseler 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (Değişik ibare:RG-12/10/2021-31626) (c) bendinde belirtilen transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar aracılığıyla yapılacak yabancı para alım satım işlemlerini sürekli iş ilişkisi içerisinde bulunacağı müşterileriyle yapmaya başlamadan önce, yazılı bir sözleşme taslağını müşteriye fiziki olarak vermek zorundadır. Bu sözleşme, yetkili müesseseyle müşterisi arasındaki sürekli ilişkiyi genel olarak düzenleyen, başlangıçta bir kez akdedilen ve münferit işlemlerin esasını oluşturan bir çerçeve anlaşmasıdır.

 1. Çerçeve sözleşmenin bir örneği, sözleşmenin yapılmasını takiben kağıt üzerinde veya elektronik ortamda müşteriye verilir.

 2. Çerçeve sözleşme yapılan her müşteriye ayrı bir müşteri numarası verilir. Bir müşteriye verilmiş olan müşteri numarası, çerçeve sözleşmesinin sona erme tarihi üzerinden 10 yıl geçmedikçe bir başka müşteriye verilemez.

 3. Çerçeve sözleşme kullanımına ilişkin (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlıkça belirlenecek diğer usul ve esaslar (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.

Yabancı para alım satım hesaplarının işleyişi MADDE 23 – (Değişik:RG-12/10/2021-31626)

 1. A grubu yetkili müesseseler tarafından transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar aracılığıyla ve B grubu yetkili müesseseler tarafından bankalar aracılığıyla yapılan transfer yoluyla yabancı

  para alım satım işlemlerinde aşağıda belirtilen esaslar uygulanır:

  1. Aynı iş günü içerisinde transfer emrinin verilmesi veya işleme konu fiziki teslimatın yapılması şarttır.

  2. A grubu yetkili müessese, transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar üzerinden transfer yoluyla müşterilerine yabancı para alım satım hizmeti sunarken sadece alım satım için kullanılmak amacıyla her bir para cinsi için ayrı ayrı olmak üzere bankalar nezdinde vadesiz hesap veya özel cari hesap, ödeme kuruluşları nezdinde ödeme hesabı ve elektronik para kuruluşları nezdinde hesap açmak zorundadır.

  3. B grubu yetkili müessese, bankalar üzerinden transfer yoluyla müşterilerine yabancı para alım satım hizmeti sunarken sadece alım satım için kullanılmak amacıyla her bir para cinsi için ayrı ayrı olmak üzere bankalar nezdinde vadesiz hesap veya özel cari hesap açmak zorundadır.

   ç) Her bir para cinsi için farklı bankalarda hesap açılabilir. Ancak bir bankada bir para cinsi için birden fazla hesap açılamaz. Merkez ve şubeler için ayrı hesaplar açılabilir. Söz konusu hesaplar yabancı para alım satım işlemleri dışında herhangi bir işlem için kullanılamaz. Yabancı para alım satım işlemi için müşteriler tarafından bu hesaplara gönderilen tutarlar işlem gerçekleştirilene kadar yetkili müessese tarafından herhangi bir şekilde değerlendirilemez.

  4. Yetkili müesseselerin söz konusu hesapların yalnızca yabancı para alım satımı için kullanılacağını A grubu için ilgili transfer gerçekleştirebilen kuruluşlara ve B grubu için bankalara hesap açılırken bildirmesi gerekir.

  5. Yetkili müessese, yabancı para alım satım hesaplarında bulunan tutarlara ilişkin kayıtları, her bir müşteri bazında takibini sağlayacak şekilde tutar.

  6. Yetkili müesseseler bu Tebliğ kapsamında yürütecekleri faaliyetlerin sürekliliğine ve yabancı para alım satım hesapları ve müşteri bilgilerinin güvenliğine ve gizliliğine dair gerekli tedbirleri almak zorundadır.

  7. A grubu yetkili müesseseler yabancı para alım satımı hesaplarında bulunan tutarlara ilişkin kendi kayıtları ile transfer gerçekleştirebilen kuruluşlardan alınacak hesap ekstrelerini karşılaştırarak kayıtların mutabakatını sağlamakla yükümlüdür. B grubu yetkili müesseseler yabancı para alım satımı hesaplarında bulunan tutarlara ilişkin kendi kayıtları ile bankalardan alınacak hesap ekstrelerini karşılaştırarak kayıtların mutabakatını sağlamakla yükümlüdür. Zamanlama farkından kaynaklanan uyumsuzluklar hariç olmak üzere mutabakat sağlanmasına ilişkin yapılan her türlü düzeltme işleminin kaydının saklanması zorunludur.

   ğ) Yabancı para hesaplarının mutabakat işlemlerine ilişkin ekstreler yetkili müesseseler tarafından 8 yıl süreyle elektronik ortamda saklanır.

  8. Müşteri tarafından başlatılan yabancı para alım satımında yetkili müessese, yabancı para alım satımının tam tutarının müşteri nezdine geçmesinden sorumludur. Transfer gerçekleştirebilen kuruluşlardan kaynaklanan teknik sıkıntılardan dolayı tutarların müşteri nezdine geçmemesi durumunda ilgili bankadan tevsik edici yazı alınması ve yetkili müessese tarafından ilgili yazının 5 yıl süreyle saklanması zorunludur.

   ı) Yabancı para alım satım hesapları, yabancı para alım satım işlemi veya bu işlemlere ilişkin tutarların söz konusu hesaplara aktarılması dışında herhangi bir iş ve işlem için kullanılamaz veya teminat olarak gösterilemez.

  9. Yabancı para alım satım hesaplarına her ne ad altında olursa olsun faiz ve/veya kâr payı işletilemez.

  10. Yabancı para alım satım işlemlerinde yetkili müesseseye ait olmayan banka hesapları kullanılamaz.

 2. Kıymetli maden alım satım işlemlerinde kıymetli maden bedelinin bankalar veya transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar aracılığıyla transfer edilmesi durumunda yetkili müesseseye ait olmayan banka hesapları kullanılamaz.

Yabancı para alım satım hesaplarının bloke edilmesi

MADDE 24 – (1) Yetkili müessesenin faaliyet izninin iptal edilmesi veya iradi ya da zorunlu tasfiyeye tabi tutulması halinde yabancı para alım satım hesapları, müşterilerin haklarının tazmin edilmesi ve yetkili müessesenin bu Tebliğden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teminen ilgili transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar tarafından (Değişik ibare:RG- 7/9/2018-30528) Bakanlık tarafından yapılacak bildirime istinaden bloke edilir. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesini müteakip hesaplar üzerindeki blokaj (Değişik ibare:RG- 7/9/2018-30528) Bakanlık tarafından yapılacak bildirime istinaden kaldırılır.

Transfer emrinin alınması

MADDE 25 – (1) Transfer emrinin transfer gerçekleştirebilen kuruluşlara ulaştığı an, transfer emrinin alındığı an olarak kabul edilir. Transfer emrinin transfer gerçekleştirebilen kuruluşlara iş günü ya da mesai saatleri dışında ulaşması durumunda, transfer emri izleyen ilk iş günü alınmış sayılır.

Kamera ve görüntü kayıt sistemi

MADDE 26 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-12/10/2021-31626)

 1. Yetkili müesseseler Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kamera ve görüntü kayıt sistemini çalışır şekilde kurulu bulundurmak zorundadır. Kamera ve görüntü kayıt sistemleri ile elde edilen kayıtların kayıt tarihinden itibaren en az 1 yıl süreyle saklanması zorunludur.

 2. Yetkili müesseseler faaliyete ara verdikleri dönemde kamera ve görüntü kayıt sistemlerini çalışır durumda bırakmak zorundadır. Kamera ve görüntü kayıt sisteminin kapatılmasını zorunlu kılan tadilat ve benzeri mücbir sebep hallerinin varlığı durumunda önceden Bakanlığa bilgi verilmesi zorunludur.

 3. Yetkili müesseseler Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kamera

  sisteminin çalışıp çalışmadığına ilişkin her gün gerekli kontrolleri yapmak ve meydana gelen arızaları Bakanlığa ve sistemin bakımını üstlenen firmalara bildirmek zorundadır.

 4. Kamera ve görüntü kayıt sisteminin bu Tebliğde yer alan şartları taşıyacak şekilde kurulduğuna ilişkin söz konusu sistemleri kuran firmalardan belge alınması zorunludur.

 5. Yetkili müesseselerin kamera ve görüntü kayıt sistemleri ile elde edilen kayıtları haftalık olarak mevcut iş yerlerinden farklı bir lokasyonda veya bulut bilişim hizmetlerini kullanmak suretiyle aynı görüntü kalitesiyle yedeklemesi ve bu verileri en az 1 yıl süreyle saklaması zorunludur.

Tabela düzeni ve çalışma alanı

MADDE 26/A – (Ek:RG-12/10/2021-31626)

 1. Yetkili müesseseler, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde tabela düzeni ve çalışma alanına ilişkin şartları yerine getirmekle yükümlüdürler.

  İnternet sitesi

  MADDE 27 –(1) (Değişik:RG-12/10/2021-31626) Yetkili müesseseler, internet sitesi açmak ve erişilebilir şekilde bulundurmak zorundadır.

 2. Yetkili müesseselerin internet sitelerinde yayımlanacak asgari içerikler (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlık (De ğiş ik ibare:RG-12/10/2021-31626) tarafından belirlenir.

 3. Merkezlerinin ve varsa şubelerinin adres ve iletişim bilgilerinin yetkili müessesenin internet sitesinde yayımlanması ve şubelerine ilişkin listenin güncel tutulması zorunlu olup, adres ve iletişim bilgilerinin, adres veya iletişim bilgisi değişikliğinin yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesinde yayımlanması zorunludur.

 4. Yetkili müesseseler A grubu veya B grubu olduklarını belirtir ibareleri internet sitelerinin giriş sayfalarında bulundurmak zorundadır.

Denetim

MADDE 28 – (1) Yetkili müesseselerin faaliyet ve işlemleri, 1567 sayılı Kanuna göre inceleme ve soruşturma yapmaya yetkili bulunan denetim elemanları ile ilgili mevzuat gereği denetim yapmaya yetkili merci ve elemanlar tarafından incelenebilir.

 1. Merkez Bankası yetkili müesseselerde inceleme yapmaya yetkilidir.

 2. Yetkili müesseseler birinci ve ikinci fıkrada geçen denetim elemanlarının ve mercilerin isteyecekleri her türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin kayıtları, (Ek ibare:RG-12/10/2021-31626) kamera görüntülerini, faaliyet için kullanılan sistemlere erişimi sağlayacak şifrelerini, evrak ile defterlerini vermek ve inceleme için gerekli kolaylığı sağlamak zorundadır.

( 4 ) (Ek:RG-12/10/2021-31626) Yetkili müesseseler denetimler esnasında, denetim elemanlarının gerekli gördüğü kasa sayımı ve benzeri tüm işlemler tamamlanana kadar geçici olarak işlemlerini durdurmak ve denetim için iş yerinde gerekli düzeni sağlamak zorundadır.

Yetkisiz faaliyette bulunan veya işlem yapanlar MADDE 28/A – (Ek:RG-12/10/2021-31626)

(1) Yetkili müesseseler, daha önce yetkisiz döviz alım satım faaliyetinde bulunan kişileri istihdam edemezler. Yetkisiz döviz alım satım faaliyetinde bulunulan dönemde yetkisiz faaliyeti gerçekleştiren şirket veya iş yerinde, yüzde on veya daha fazla pay sahipliği olan veya temsile yetkili olarak çalışan kişiler de yetkili müesseselerce istihdam edilemez.

Yaptırım

MADDE 29 – (Değişik:RG-12/10/2021-31626)

 1. “Faaliyet İzin Belgesi” verilmesinden önce faaliyete geçen yetkili müessesenin kuruluş izni Bakanlıkça iptal edilir ve kurucuları ile şirket hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır.

 2. “Şube Faaliyet İzin Belgesi” verilmesinden önce faaliyete geçen şubenin kuruluş izni Bakanlıkça iptal edilir ve şirket hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır.

 3. Faaliyet izin ve şube faaliyet izin tarihlerinden itibaren 90 günlük süre içerisinde faaliyete geçilmediğinin tespiti halinde yetkili müesseseye faaliyete geçmesi için 60 güne kadar süre verilir. Bu sürenin bitimine rağmen faaliyete geçilmemesi halinde yetkili müessese faaliyet izni iptal edilir. İptal edilen “Yetkili Müessese Faaliyet İzin Belgesi” ve/veya “ŞubeFaaliyet İzin Belgesi” nin, iptal işleminin tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. Aksi takdirde şirket hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır.

 4. Yetkili müessesenin merkez veya şubesinin aralıksız 120 günden daha fazla süreyle faaliyetine ara verdiğinin tespiti halinde yetkili müesseseye faaliyete geçmesi için 60 güne kadar süre verilir. Bu sürenin bitimine rağmen faaliyete geçilmemesi halinde yetkili müessese faaliyet izni iptal edilir. Ancak mücbir sebep hallerinin varlığı ve tevsiki halinde Bakanlık faaliyet izninin iptal edilmemesi hususunu değerlendirmeye yetkilidir.

 5. 4 üncü maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan hükümlere aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen yetkili müessese hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır. İkinci kez aynı fıkraya aykırılığın tespiti halinde yetkili müessesenin faaliyet izni iptal edilir. Bu fıkra kapsamında faaliyet izni iptal edilen yetkili müessese ve hissedarları 5 yıl boyunca yeni yetkili müessese kuruluş veya faaliyet izni başvurusunda bulunamazlar. Bakanlık, aykırılıkların mahiyet ve önemine göre, yetkili müessese faaliyet iznini doğrudan iptal etmeye yetkilidir.

 6. 4/A maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlere aykırı işlemlerin yapıldığının tespit edilmesi halinde yetkili müessese hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır ve söz konusu aykırılığın giderilmesini teminen 60 güne kadar süre verilir. Bu sürenin bitimine rağmen söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde yetkili müessese faaliyet izni iptal edilir.

 7. 4/A maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükme aykırı işlemlerin yapıldığının tespit edilmesi halinde yetkili müessese hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır ve ilgili gayrimenkul malın satışının gerçekleştirilmesi için 6 ay süre verilir.

 8. Yetkili müessese tarafından faaliyette bulunmak üzere izin alınan adreste diğer bir gerçek veya tüzel kişi tarafından faaliyette bulunulamaz. Bu durumun tespiti halinde yetkili müessese hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır ve söz konusu durumun sona erdirilmesini teminen 60 güne kadar süre verilir. Bu süre içerisinde izin alınan adreste gerçekleştirilen diğer faaliyetin sona erdirildiğine dair ilgili vergi dairesinden alınacak belgelerin Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. Bu sürenin bitimine rağmen diğer faaliyete devam edildiğinin anlaşılması veya söz konusu aykırılığın tekerrürü halinde faaliyet izni iptal edilir.

 9. Bakanlığa yazılı veya bilgi sistemleri üzerinden yapılan başvuru ve bildirimler ile yapılan inceleme, denetim ve gözetimlerde gerçeğe aykırı belge verildiğinin ya da beyanda bulunulduğunun tespiti halinde yetkili müessese ve gerçeğe aykırı belge veya beyan veren kişiler hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır. Gerçeğe aykırı belge veya beyan veren kişilerin şirket ortağı olması durumunda ortaklıktan çıkarılması; genel müdür, yönetim kurulu üyesi, imza yetkisini haiz çalışan, iç kontrol görevlisi veya diğer çalışanlar olması durumunda görevden azledilmesi için 60 güne kadar süre verilir. Belirtilen süre sonunda gerekli işlemlerin gerçekleştirilmemesi veya gerçeğe aykırı belge veya beyan veren kişinin yetkili müessesenin tek ortağı olması durumunda yetkili müessese faaliyet izni iptal edilir. Ancak Bakanlık hata durumlarını ve diğer haklı durumları göz önünde bulundurarak faaliyet izninin iptal edilmemesi hususunu değerlendirmeye yetkilidir.

 10. Yetkili müessesenin ya da yetkili müessesenin tüzel kişi ortağının, ortak sıfatı taşımayan kişi ya da kişilerce fiilen sahiplenildiği veya sevk ve idare edildiğinin tespit edilmesi durumunda, başkaca bir uyarıya gerek olmaksızın yetkili müessese faaliyet izni iptal edilir.

 11. Yetkili müessese kurucu, ortak, tüzel kişi kurucu ortaklarda yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan kişiler, tüzel kişi ortakla ilişkili kişiler, genel müdür, yönetim kurulu üyesi, imza yetkisini haiz çalışanları ya da iç kontrol görevlisinin 6 ncı maddenin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları kaybettiğinin veya 15 inci maddenin dördüncü fıkrasına aykırı olarak yetkilendirildiğinin tespit edilmesi durumunda yetkili müessese hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır ve söz konusu kişinin veya tüzel kişi kurucu ortağın ortaklıktan çıkarılması ya da görevden azledilmesi veya 15 inci maddenin dördüncü fıkrasına aykırılığın giderilmesi için 60 güne kadar süre verilir. Verilen süre içerisinde gerekli işlemlerin gerçekleştirilmemesi veya kişinin yetkili müessesenin tek ortağı olması durumunda yetkili müessese faaliyet izni iptal edilir. Ancak 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan şartın kaybedildiğinin tespiti halinde 30 gün içerisinde söz konusu borcun ödendiğinin tevsik edilmesi durumunda ortaklıktan çıkarılma ya da görevden azledilme işlemi gerçekleştirilmez.

 12. Yetkili müesseselerin özkaynaklar toplamının, asgari ödenmiş sermaye tutarının 1/3’ünden daha az olduğunun tespit edilmesi halinde yetkili müessese faaliyet izni iptal edilir. Özkaynaklar toplamının, asgari ödenmiş sermaye tutarının 1/3’ünden daha fazla olmakla birlikte asgari ödenmiş sermaye tutarından daha az olduğunun tespit edilmesi halinde özkaynaklardaki eksikliğin tamamlanmasını teminen 90 güne kadar süre verilir ve yetkili müessese hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır. Bu süre içerisinde söz konusu eksikliğin tamamlanmaması durumunda yetkili müessese faaliyet izni iptal edilir.

 13. Yetkili müessesenin Bakanlık kayıtlarında yer alan merkez, şube ve internet adresleri dışında faaliyet gösterdiğinin tespiti halinde yetkili müessese hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır ve yetkili müessese faaliyet izni iptal edilir. Bu fıkra kapsamında faaliyet izni iptal edilen yetkili müessese ve hissedarları 5 yıl boyunca yeni yetkili müessese kuruluş veya faaliyet izni başvurusunda bulunamazlar.

 14. Yetkili müessesenin tek ortaklı olması durumunda, ortağın, bu ortağın yüzde elli veya daha fazla payına sahip olduğu şirketlerin veya münferiden temsile yetkili olduğu şirketlerin yetkisiz döviz alım satım faaliyetinde bulunduğunun tespiti halinde ortak ve yetkili müessese hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır ve yetkili müessese faaliyet izni iptal edilir. Bu fıkra kapsamında faaliyet izni iptal edilen yetkili müessese ve hissedarları 5 yıl boyunca yeni yetkili müessese kuruluş veya faaliyet izni başvurusunda bulunamazlar.

 15. Yetkili müessesenin tüm paylarına sahip olan ortaklarının yüzde elli veya daha fazla payına sahip oldukları diğer şirketlerin yetkisiz döviz alım satım faaliyetinde bulunduğunun tespiti halinde ortaklar ve yetkili müessese hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır ve yetkili müessese faaliyet izni iptal edilir. Bu fıkra kapsamında faaliyet izni iptal edilen yetkili müessese ve hissedarları 5 yıl boyunca yeni yetkili müessese kuruluş veya faaliyet izni başvurusunda bulunamazlar.

 16. Yetkili müessesenin birden fazla ortağı olması halinde; ortaklarının, tüzel kişi kurucu ortaklarda yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunan kişilerin, tüzel kişi ortakla ilişkili kişilerin, genel müdür, yönetim kurulu üyesi, imza yetkisini haiz çalışan, iç kontrol görevlisi veya diğer çalışanların yetkisiz döviz alım satım faaliyetinde bulunduğunun tespiti halinde kişiler hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır. Yetkisiz faaliyeti gerçekleştiren kişilerin ortak olması ya da tüzel kişi kurucu ortaklarda yüzde on veya daha fazla ortaklık payı bulunması durumunda; yetkili müessese ortağının ortaklıktan çıkarılması; genel müdür, yönetim kurulu üyesi, imza yetkisini haiz çalışan, iç kontrol görevlisi veya diğer çalışanlar olması durumunda söz konusu görevden azledilmesi için 60 güne kadar süre verilir. Belirtilen süre sonunda gerekli işlemlerin gerçekleştirilmemesi durumunda yetkili müessese faaliyet izni iptal edilir. Bu fıkra kapsamında faaliyet izni iptal edilen yetkili müessese ve hissedarları 5 yıl boyunca yeni yetkili müessese

  kuruluş veya faaliyet izni başvurusunda bulunamazlar. Ancak mücbir sebep hallerinin varlığı ve tevsiki halinde Bakanlık faaliyet izninin iptal edilmemesi hususunu değerlendirmeye yetkilidir.

 17. Yetkili müesseselerin, 28/A maddesine aykırı şekilde çalışan istihdam ettiklerinin tespiti halinde 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır ve söz konusu kişinin/kişilerin görevden azledilmesi için yetkili müesseseye 60 güne kadar süre verilir.

 18. Yetkili müessesenin faaliyete geçmesinden sonra ana sözleşmesini 6 ncı maddeye aykırı olarak değiştirmesi durumunda; 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır ve yetkili müesseseye söz konusu aykırılığın giderilmesini teminen 60 güne kadar süre verilir. Verilen süre içerisinde gerekli düzeltmenin yapılmaması durumunda faaliyet izni iptal edilir.

 19. 12 nci madde kapsamında; yetkili müessese birleşmelerinden önce Bakanlıktan izin alınmaması, birleşmenin ticaret siciline tescilinden itibaren 30 gün içerisinde Şube Faaliyet İzin Belgesi alınması için Bakanlığa yazılıbaşvuruda bulunulmaması veya süresi içerisinde başvuru yapılması ancak 6 ve 9 uncu maddelerde belirtilen yükümlülüklerin yetkili müessese birleşmelerinin ticaret siciline tescilinden itibaren 90 gün içerisinde yerine getirilememesi hallerinde devrolunan şirketlerin adına düzenlenmiş yetkili müessese izin belgeleri ve devrolunan şirketlerin şubeleri için düzenlenmiş Şube Faaliyet İzin Belgeleri başka bir işleme gerek olmaksızın iptal edilir.

 20. 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 90 günlük süre içerisinde haciz işleminin, icra takibinin veya ihtiyati tedbirin kaldırılmaması halinde yetkili müessese faaliyet izin belgesi iptal edilir.

 21. Yetkili müesseselerin iş yerlerinde ve tabelalarında, ilan, reklam ve kartvizitlerinde, internet sitesinde, DAB, DSB ile fatura ve benzeri her türlü belgelerinde kendi ticaret unvanları ve temsilcisi olduğu kuruluşların dışında başka şirketlere ait unvan ya da markaları bulundurmaları durumunda 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır ve söz konusu aykırılığın giderilmesini teminen 60 güne kadar süre verilir. Bu sürenin bitimine rağmen söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde yetkili müessese faaliyet izni iptal edilir.

 22. Yetkili müesseselerde, gerçek bir döviz veya kıymetli maden hareketini içermeyen DAB, DSB, Kıymetli Maden Alım Belgesi, Kıymetli Maden Satım Belgesi, Dövvize Kıymetli Maden Alım Belgesi veya Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesidüzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda, yetkili müessese faaliyet izni iptal edilir.

 23. 27 nci maddenin birinci fıkrasına aykırılığın tespiti ya da internet sitesinde yayımlanması zorunlu içeriklerin Bakanlıkça belirlenen sürelerde yayımlanmaması durumunda 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır ve yetkili müesseseye söz konusu durumun düzeltilmesi için 60 güne kadar süre verilir. Aykırılığın giderilmemesi durumunda bu fıkra hükümleri tekrar uygulanır.

 24. Bu Tebliğin uygulanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Bakanlıkça yayımlanan genelgelerin geçiş hükümlerinde geçiş işlemlerinin tamamlanması için öngörülen süreler içerisinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen yetkili müesseseler hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır ve yetkili müesseseye bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen 60 güne kadar ek süre verilir. Belirtilen süreler içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen yetkili müesseselerin faaliyet izinleri başka bir uyarıya gerek olmaksızın iptal edilir.

 25. 17 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı olarak yetkili müesseselerin Bakanlıktan izin almaksızın adres değişikliği gerçekleştirdiğinin tespit edilmesi durumunda izinsiz işlemi gerçekleştiren yetkili müessese hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır ve söz konusu işlemin düzeltilerek aynı faaliyet bölgesi içerisinde bir adrese taşınması için yetkili müesseseye 60 güne kadar süre verilir. Belirtilen süre sonunda gerekli işlemlerin gerçekleştirilmemesi durumunda yetkili müessese faaliyet izni iptal edilir.

 26. 18 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı olarak yetkili müesseselerin Bakanlıktan izin almaksızın hisse devri gerçekleştirdiğinin tespit edilmesi durumunda, izinsiz işlemi gerçekleştiren yetkili müessese hakkında 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır ve söz konusu işlemin düzeltilerek ortaklık yapısının önceki haline getirilmesi için 60 güne kadar süre verilir. Belirtilen süre sonunda gerekli işlemlerin gerçekleştirilmemesi durumunda yetkili müessese faaliyet izni iptal edilir.

 27. Bu Tebliğin hükümlerine aykırı işlem yaptığı tespit edilenler hakkında, 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır.

 28. Bu Tebliğ uyarınca Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara aykırı hareket eden yetkili müesseseler hakkında, 1567 sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılır.

Yetki

MADDE 30 –(1) (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlık bu Tebliğin tatbikatını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, mücbir sebep hallerini veya

zorunlu halleri değerlendirmeye, (Değişik ibare:RG-18/11/2021-31663 Mükerrer) kimlik ibrazına yönelik işlem limitlerini belirlemeye, tereddütlü hususları gidermeye ve Tebliğde öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

(2) (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlık ekonominin genel durumu ve diğer gelişmeleri göz önünde bulundurmak suretiyle Türkiye genelinde veya il bazında yeni kuruluş ile faaliyet veya şube faaliyet izni verilmesinin durdurulmasını değerlendirmeye ve karar vermeye Türkiye geneli, iller veya gümrük kapıları ile havalimanlarında açılabilecek toplam yetkili müessese ve şube sayılarını belirlemeye yetkilidir.

Usul ve müşterek hükümler

MADDE 31 –( 1) Bu Tebliğin uygulanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlıkça genelgeler yayımlanır.

( 2 ) (Değişik:RG-12/10/2021-31626) Bu Tebliğ uyarınca tahsil edilecek ücretler, Bakanlık merkez muhasebe birimine, defterdarlık muhasebe müdürlüklerine ve mal müdürlüklerine

yatırılır. Ücretlerin ödendiğine dair belge ile ibrazı gereken diğer belgeler başvuru sahibi tarafından Bakanlığa beyan edilir. İzin başvuruları reddedilen firmalara reddedilen izin başvurusu kapsamında ödedikleri ücretler talep üzerine ilgili muhasebe birimince iade edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 32 –(1) 22/9/2006 tarihli ve 26297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası KıymetiniKoruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2006-32/32) yürürlükten kaldırılmıştır.

( 2 ) (Ek:RG-12/10/2021-31626) Diğer ilgili mevzuatta birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ (TebliğNo: 2006-32/32)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1– (1) (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş ve bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan yetkili müesseseler, 1/1/2019 tarihine kadar A grubu ve B grubu yetkili müessese olarak faaliyette bulunmak üzere başvurmak ve 1/7/2019 tarihine kadar 6, 7 ve 9 uncu maddelerde öngörülen şartları yerine getirmek zorundadır. 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 9 uncu maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen yetkili müesseselere, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen en fazla 90 günlük ek süre verilir. Belirtilen süreler içerisinde başvurmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yetkili müesseselerin faaliyet izinleri başka bir uyarıya gerek olmaksızın iptal edilir.

 1. Bu Tebliğ hükümleri uyarınca, A grubu yetkili müessese kurmak üzere (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlığa yapılacak yeni başvurular 1/3/2018 tarihinden itibaren yapılır. Bu tarihten önce yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

 2. Bu Tebliğ hükümleri uyarınca, B grubu yetkili müessese kurmak üzere (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlığa yapılacak yeni başvurular 1/1/2019 tarihinden itibaren yapılır. Bu tarihten önce yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

 3. Bu Tebliğ hükümleri uyarınca, ödemekle yükümlü olunan başvuru ücreti, (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş, bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan ve A grubu yetkili müessese olarak faaliyette bulunmak üzere başvuruda bulunanların merkezleri için 100 bin Türk Lirası ve her bir şubesi için 25 bin Türk Lirası olarak uygulanır.

 4. (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş, bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan ve B grubu yetkili müessese olarak faaliyette bulunmak üzere başvuruda bulunanlardan bu Tebliğ hükümleri uyarınca başvuru ücreti alınmaz.

 5. (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş ve bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan yetkili müesseselerin 1/1/2019 tarihine kadar 12 nci madde kapsamında birleşerek A grubu yetkili müessese olarak faaliyet gösterme talebinde bulunmaları durumunda, 9 uncu maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan başvuru ücreti merkez için 100 bin Türk Lirası ve her bir şube için 25 bin Türk Lirası olarak uygulanır.

 6. Yetkili müesseseler Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’in 3 üncü maddesinde yer alan faaliyet konularını, bu maddenin birinci fıkrası kapsamında (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Bakanlığa yapacakları başvuru sonuçlanıncaya kadar sürdürebilirler.

Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-12/10/2021-31626)

 1. Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan A grubu ve B grubu yetkili müesseseler 31/12/2022 tarihine kadar 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde, 9 uncu maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Söz konusu yükümlülükleri belirtilen sürede yerine getirmediği tespit edilen yetkili müesseselere, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen en fazla 90 günlük ek süre verilir. Belirtilen süreler içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen yetkili müesseselerin faaliyet izinleri başka bir uyarıya gerek olmaksızın iptal edilir.

 2. Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan ve şubesi veya şubeleri bulunan A ve B grubu yetkili müesseseler 31/12/2022 tarihine kadar 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Söz konusu yükümlülükleri belirtilen sürede yerine getirmediği tespit edilen yetkili müesseselere, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen en fazla 90 günlük ek süre verilir. Belirtilen süreler içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen yetkili müesseselerin faaliyet izinleri başka bir uyarıya gerek olmaksızın iptal edilir.

 3. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla Bakanlığa yapılmış olan ancak değerlendirmesi tamamlanmamış bulunan kuruluş izni, şube açma izni, hisse devri izni başvuruları için bu Tebliğin, bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile değiştirilen hükümleri uygulanır. Bu kapsamda, mevcut başvuruların 90 gün içerisinde yeni hükümlere göre yenilenmesi gerekir.

 4. Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan yetkili müesseseler, 1/3/2022 tarihine kadar tüm çalışanlarının bilgilerini Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar kapsamında Bakanlığa bildirmek zorundadır.

 5. Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan A grubu ve B grubu yetkili müesseseler, şirketin temsili hususunda 1/3/2022 tarihine kadar 15 inci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan hükme uygunluğu sağlamak zorundadır. Söz konusu yükümlülüğü belirtilen sürede yerine getirmediği tespit edilen yetkili müesseselere, bu yükümlülüğün yerine getirilmesini teminen en fazla 90 günlük ek süre verilir. Belirtilen süreler içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen yetkili müesseselerin faaliyet izinleri başka bir uyarıya

  gerek olmaksızın iptal edilir.

 6. Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan yetkili müesseselerin ve şubelerinin faaliyet bölgelerinin belirlenmesinde bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla ticaret sicil kayıtlarında yer alan adresleri esas alınır.

 7. Bakanlıkça 20 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca belirlenecek usul ve esaslar yürürlüğe girinceye kadar yetkili müesseseler gerçekleştirecekleri işlemlerde benzersiz işlem numarası uygulamayabilirler.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini (Değişik ibare:RG-7/9/2018-30528) Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

________________

 1. 12/10/2021 tarihli ve 31626 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğe 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere (d) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

 2. 12/10/2021 tarihli ve 31626 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğe 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek üzere (b) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

 3. 12/10/2021 tarihli ve 31626 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğe 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere beşinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

 4. 12/10/2021 tarihli ve 31626 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğe 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına (g) bendinden sonra gelmek üzere (ğ) ve (h) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

Ekleri için tıklayınız.

 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/1/2018

30317

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

7/9/2018

30528

2.

12/10/2021

31626

3.

18/11/2021

31663

4.

18/11/2021

31663 Mükerrer

Suç Gelirlerinin Aklanmasinin ve Terörün Finansmaninin Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programi Hakkinda Yönetmeli̇k

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak; suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlülerin uyum programı oluşturmaları ve uyum görevlisi atamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5549 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. (Değişik:RG-26/2/2021-31407)(2) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

 2. Başkanlık: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,

 3. Hizmet riski: Yüz yüze yapılmayan işlemler, özel bankacılık, muhabir bankacılık gibi hizmetler veya gelişen teknolojiler kullanılarak sunulacak yeni ürünler kapsamında maruz kalınabilecek riski,

  ç) Kanun: 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunu,

 4. Müşteri riski: Müşterinin faaliyet gösterdiği iş kolunun, yoğun nakit kullanımı, yüksek değerli malların alım satımı veya uluslararası fon transferlerinin kolayca gerçekleştirilmesine imkân vermesi; müşterinin ya da müşteri adına veya hesabına hareket edenlerin, suç gelirlerinin aklanması veya terörün finansmanı amacıyla hareket etmesi sebebiyle yükümlülerin suistimal edilmesi riskini,

 5. Nitelikli pay: Bir ortaklığın sermayesinin veya oy hakkının doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazlasını teşkil eden paylar ile bu oranın altında olsa dahi yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren payları,

 6. Risk: Yükümlülerin sundukları hizmetlerden, suç gelirlerinin aklanması veya terörün finansmanı amacıyla yararlanılması ya da yükümlülerin Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle getirilen yükümlülüklere tam olarak uymamaları gibi nedenlerle yükümlülerin ya da yükümlü çalışanlarının maruz kalabilecekleri mali ya da itibari zarar ihtimalini,

 7. Tedbirler Yönetmeliği: 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliği,

  ğ) Uyum birimi: Uyum görevlisine bağlı olarak çalışan ve uyum programının yürütülmesiyle görevli çalışanlardan oluşan birimi,

 8. Uyum görevlisi: Kanun ve Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuatla getirilen yükümlülüklere uyumu sağlamak amacıyla istihdam edilen ve gerekli yetkiyle donatılmış görevliyi,

  ı) Uyum programı: Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik olarak oluşturulacak olan ve 5 inci maddede kapsamı belirlenen tedbirler bütününü,

 9. Ülke riski: Yükümlülerin; aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda yeterli düzenlemelere sahip olmayan, bu suçlarla mücadele konusunda yeterli düzeyde işbirliği yapmayan veya yetkili uluslararası kuruluşlarca riskli kabul edilen ülkelerden Bakanlıkça duyurulanların, vatandaşları, şirketleri ve mali kuruluşları ile girecekleri iş ilişkileri ve işlemleri sebebiyle maruz kalabilecekleri riski,

 10. (Ek:RG-26/2/2021-31407)(2) Finansal grup: Merkezi Türkiye’de ya da yurt dışında bulunan bir ana kuruluşa bağlı veya bu kuruluşun kontrolünde bulunan Türkiye’de yerleşik finansal kuruluşlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekil ve benzeri bağlı birimlerinden oluşan grubu,

ifade eder.

Finansal grubun mahiyeti

MADDE 3/A – (Ek:RG-26/2/2021-31407)(2)

 1. Bir ana kuruluş tarafından bir finansal kuruluşun; sermayesinin, asgari yüzde elli birine sahip olma şartı aranmaksızın, çoğunluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması veya bu çoğunluğa sahip olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulması veya diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması suretiyle veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma gücünün elde bulundurulması, finansal kuruluşun ana kuruluşa bağlı veya ana kuruluşun kontrolünde bulunduğunu gösterir.

 2. Birinci fıkraya göre, merkezi Türkiye’de ya da yurt dışında bulunan bir ana kuruluşa bağlı olan veya ana kuruluşun kontrolünde bulunan Türkiye’de yerleşik finansal kuruluşlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekil ve benzeri bağlı birimleri, finansal grubu oluşturur. Ana kuruluşun finansal kuruluş olması halinde kendisi, aksi halde ana kuruluşa bağlı veya bu kuruluşun kontrolünde olan finansal kuruluşlardan biri ana finansal kuruluş olarak belirlenir.

 3. Finansal grubun ana kuruluşu ile finansal grubu oluşturan ana finansal kuruluşun ve diğer finansal kuruluşların merkezlerine ait unvan, pay sahipliği ve kontrol durumu ile iletişim bilgileri ana finansal kuruluş tarafından, finansal grubun oluşumuna ilişkin koşulların gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Başkanlığa bildirilir. Başkanlık ikinci fıkraya göre belirlenen ve Başkanlığa bildirilen ana finansal kuruluş yerine, grupta yer alan bir başka finansal kuruluşu ana finansal kuruluş olarak belirleyebilir.

 4. Finansal gruba daha sonra katılan veya gruptan çıkan finansal kuruluşlar olması halinde bu durum, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren otuz gün içinde Başkanlığa bildirilir.

 5. Türkiye Varlık Fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi finansal kuruluşlarda ortaklığı bulunan kamusal niteliği haiz kurum ve kuruluşlar, finansal grup oluşumu bakımından ana kuruluş olarak değerlendirilmez. Finansal grubun oluşumunda; yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların bünyesindeki finansal kuruluşlar, bağlılık ve kontrol ilişkisi içinde olduğu kuruluşlar bakımından ayrı ayrı değerlendirilir.

İKİNCİ KISIM

Uyum Programı BİRİNCİ BÖLÜM

Uyum Programı Oluşturulması

Uyum programı oluşturacak yükümlüler

MADDE 4 – (1) Tedbirler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan yükümlülerden;

 1. Bankalar (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile kalkınma ve yatırım bankaları hariç),

 2. Sermaye piyasası aracı kurumları,

 3. Sigorta ve emeklilik şirketleri,

  ç) Posta ve Telgraf Teşkilatı (Değişik ibare:RG-26/2/2021-31407)(2) Anonim Şirketi (Bankacılık faaliyetiyle sınırlı olmak üzere),

 4. (Ek:RG-26/2/2021-31407)(2) Kambiyo mevzuatında belirtilen A grubu yetkili müesseseler,

 5. (Ek:RG-26/2/2021-31407)(2) Finansman, faktoring ve finansal kiralama şirketleri,

 6. (Ek:RG-26/2/2021-31407)(2) Portföy yönetim şirketleri,

 7. (Ek:RG-26/2/2021-31407)(2) Kıymetli madenler aracı kuruluşları, ğ) (Ek:RG-26/2/2021-31407)(2) Elektronik para kuruluşları,

 8. (Ek:RG-26/2/2021-31407)(2) Ödeme kuruluşları (Münhasıran fatura ödemelerine aracılık hizmeti, münhasıran ödeme emri başlatma hizmeti ve münhasıran ödeme hesabına ilişkin bilgilerin sunulması hizmetini sağlayanlar hariç),

uyum programı oluşturur.

 1. (Ek:RG-26/2/2021-31407)(2)(3) Finansal grup, grup seviyesinde bir uyum programı oluşturur. Bu durum, gruba bağlı her bir finansal kuruluşun grup seviyesinde belirlenen standart ve politikaları gözeterek ayrı bir uyum programı oluşturma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 2. Oluşturulan uyum programı, merkezi Türkiye’de bulunan yükümlünün yurt dışındaki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimlerini de faaliyet gösterdikleri ülkenin mevzuatı ve yetkili otoritelerinin izin verdiği ölçüde kapsar. (Ek cümle:RG-26/2/2021-31407)(2) İlgili ülke mevzuatının uyum programı kapsamındaki tedbirlerin uygulanmasına izin vermemesi halinde durum Başkanlığa bildirilir ve ilave tedbirler alınır.

Uyum programının kapsamı

MADDE 5 – (1) Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için, Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere gerekli uyumun sağlanması amacıyla risk temelli bir yaklaşımla oluşturulacak olan uyum programı aşağıdaki tedbirleri içerir:

 1. Kurum politikası ve prosedürlerinin oluşturulması,

 2. Risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,

 3. İzleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi,

  ç) Uyum görevlisi atanması ve uyum birimi oluşturulması,

 4. Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 5. İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

 1. Uyum programı kapsamındaki risk yönetimi ile izleme ve kontrole ilişkin faaliyetler, yönetim kurulunun gözetim, denetim ve sorumluluğunda, uyum görevlisi tarafından yerine getirilir.

 2. (Değişik:RG-26/2/2021-31407)(2) Finansal grubun uyum programı, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin yanı sıra müşterinin tanınmasına, hesap ve işlemlere ilişkin bilgilerin grup içinde güvenli bir şekilde paylaşımına ilişkin politika ve prosedürlerin oluşturulmasına dair tedbirleri de içerir. Gruba bağlı finansal kuruluşların uyum programları da finansal grubun uyum programı gözetilerek hazırlanır ve uygulanır.

 3. (Ek:RG-26/2/2021-31407)(2) Uyum programı kapsamında birinci ve üçüncü fıkralarda yer alan tedbirler asgari iki yılda bir gözden geçirilerek, gerekli güncellemeler yapılır.

Yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu

MADDE 6 – (1) Uyum programının bütününün, yükümlünün faaliyetlerinin kapsamı ve özelliklerine uygun bir biçimde, yeterli ve etkin bir şekilde yürütülmesinden, nihai olarak yönetim kurulu sorumludur. (Ek cümle:RG-26/2/2021-31407)(2) Uyum programının finansal grup seviyesinde yürütülmesinin gözetiminden ise nihai olarak ana finansal kuruluşun yönetim kurulu sorumludur.

 1. Yönetim kurulu, birinci fıkra kapsamında; uyum görevlisi (Ek ibare:RG-26/2/2021-31407)(2) ve uyum görevlisi yardımcısı atamak, uyum görevlisinin ve uyum biriminin yetki ve sorumluluklarını açık bir şekilde ve yazılı olarak belirlemek, kurum politikalarını, yıllık eğitim programlarını ve gelişmelere göre bunlarda yapılacak değişiklikleri onaylamak, uyum programı kapsamında yürütülen risk yönetimi, izleme ve kontrol ile iç denetim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek, tespit edilen hata ve eksikliklerin zamanında giderilmesi için gerekli tedbirleri almak ve uyum programı kapsamındaki tüm faaliyetlerin etkin bir şekilde ve koordinasyon içerisinde yürütülmesini sağlamakla yetkili ve sorumludur.

 2. Yönetim kurulu, ikinci fıkra kapsamındaki yetkilerinin bir kısmını veya tamamını, (Ek ibare:RG-26/2/2021-31407)(2) Türkiye’de mukim bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine (açık bir şekilde ve yazılı olarak) devredebilir. Söz konusu yetki devrinin yapılması, yönetim kurulunun bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurum Politikası ve Prosedürleri

Kurum politikası

MADDE 7 – (1) Yükümlüler, uyum programı kapsamında, işletme büyüklüklerini, iş hacimlerini ve gerçekleştirdikleri işlemlerin niteliğini gözeterek, bir kurum politikası oluştururlar. (Değişik cümle:RG-26/2/2021-31407)(2) Kurum politikası asgari düzeyde; risk yönetimi, izleme ve kontrol, eğitim ve iç denetim politikalarını, finansal gruplarda ise ayrıca grup içi bilgi paylaşımına ilişkin politikaları içerir. (Ek cümle:RG-26/2/2021- 31407)(2) Kurum politikasının oluşturulmasında ulusal risk değerlendirmesi kapsamında belirlenen hususlar da dikkate alınır.

(2) Kurum politikasının amacı; yükümlünün, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyumunu sağlamaya ve müşterilerinin, işlemlerinin ve hizmetlerinin risk temelli bir yaklaşımla değerlendirilerek, maruz kalabileceği riskin azaltılmasına yönelik stratejilerin, kurum içi kontrol ve önlemlerin, işleyiş kurallarının ve sorumlulukların belirlenmesi ile kurum çalışanlarının bu konularda bilinçlendirilmesidir.

Kurum prosedürleri

MADDE 8 –(1) Kurum politikası kapsamında belirlenen tüm önlem ve işleyiş kurallarından kimlerin sorumlu olduğu, belirli risk limitlerine göre işlemlerin onaylanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması ve izlenmesinden kimlerin veya hangi birimlerin sorumlu olacağı gibi hususlar açık şekilde prosedüre bağlanır.

(2) Prosedürlerin belirlenmesinde, yükümlünün işlemlerinin ve iş akışlarının risklere göre izlenmesi, kontrol edilmesi ve denetlenmesinde görev alacak personelin, aynı zamanda bu işlemleri gerçekleştiren personel olmamasını sağlayacak şekilde görev ve yetkilendirme yapılır.

Kurum politika ve prosedürlerinin oluşturulması

MADDE 9 –(1) Kurum politika ve prosedürleri; Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olacak şekilde, mümkün olduğunca yükümlü nezdindeki (Ek ibare:RG-26/2/2021-31407)(2) finansal grupta grup nezdindeki, ilgili tüm birimlerin katılımının sağlanmasıyla ve uyum görevlisinin gözetim ve koordinasyonunda, yazılı bir şekilde oluşturulur.

 1. Kurum politika ve prosedürleri oluşturulurken, Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere aykırı olmamak şartıyla diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarca getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehberlerden de faydalanılabilir.

 2. (Değişik:RG-26/2/2021-31407)(2) Yükümlüler faaliyet izninin alınmasını müteakip, uyum görevlisinin atandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde kurum politikasını oluşturur. Finansal grup ise, uyum görevlisinin atandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde kurum politikası oluşturur. Kurum politikası aynı süre içinde yönetim kurulu tarafından onaylanır.

 3. (Ek:RG-26/2/2021-31407)(2) Yükümlüler ve finansal grup, ilgili personelini kurum politikaları hakkında bilgilendirir.

 4. (Ek:RG-26/2/2021-31407)(2) Kurum politikasının Başkanlık veya denetim elemanlarınca talep edildiğinde ibrazı zorunludur.

Kurum politikası taahhüt formu

MADDE 10 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-26/2/2021-31407)(2)

 1. Kurum politikasına ilişkin Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan taahhüt formları yönetim kurulu veya yetkisini devrettiği yönetim kurulu üye veya üyeleri tarafından imzalanarak, kurum politikasının onay tarihinden itibaren otuz gün içinde Başkanlığa gönderilir.

 2. Kurum politikasının değişmesi halinde otuz gün içinde Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan taahhüt formları yeniden düzenlenerek Başkanlığa gönderilir.

 3. Başkanlık kurum politikalarına ilişkin taahhüt formlarının içeriğini değiştirmeye yetkilidir. Taahhüt formlarında yapılan değişiklikler Başkanlığın resmi internet sitesi vasıtasıyla duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Risk Yönetimi

Risk yönetimi politikası

MADDE 11 – (1) Yükümlüler, kurum politikası kapsamında, işletme büyüklüklerini, iş hacimlerini ve gerçekleştirdikleri işlemlerin niteliğini gözeterek risk yönetim politikası oluştururlar. Risk yönetim politikasının amacı; yükümlünün maruz kalabileceği risklerin tanımlanması, derecelendirilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve azaltılmasını sağlamaktır.

(2) Risk yönetimi politikası asgari düzeyde; Tedbirler Yönetmeliğinin "Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar" başlıklı üçüncü bölümünde yer alan tedbirlere ilişkin kurum içi önlem ve işleyiş kurallarını kapsar.

Risk yönetimi faaliyetleri

MADDE 12 – (1) Risk yönetimine ilişkin faaliyetler asgari düzeyde;

 1. Müşteri riski, hizmet riski ve ülke riskini esas alan risk tanımlama, derecelendirme, sınıflandırma ve değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi,

 2. Hizmetlerin, işlemlerin ve müşterilerin risklere göre derecelendirilmesi ve sınıflandırılması,

 3. Riskli müşteri, işlem veya hizmetlerin izlenmesinin ve kontrol edilmesinin sağlanması (Ek ibare:RG-26/2/2021-31407)(2), risklerin azaltılması için gerekli tedbirlerin alınması; ilgili birimleri uyaracak şekilde rapor edilmesi; işlemin üst makamın onayı ile gerçekleştirilmesi ve gerektiğinde denetlenmesi için uygun işleyiş ve kontrol kurallarının geliştirilmesi,

  ç) Risk tanımlama ve değerlendirme yöntemlerinin, risk derecelendirmesi ve sınıflandırma yöntemlerinin, örnek olaylar ya da gerçekleşen işlemler üzerinden geriye dönük olarak tutarlılıklarının ve etkinliklerinin sorgulanması, varılan sonuçlara ve gelişen koşullara göre yeniden değerlendirilmesi ve güncellenmesi,

 4. Risk kapsamına giren konulara ilişkin ulusal mevzuat ve uluslararası kuruluşlarca getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehberlerin takip edilerek gerekli geliştirme çalışmalarının yapılması,

 5. Risk izleme ve değerlendirme sonuçlarının düzenli aralıklarla yönetim kuruluna raporlanması, faaliyetlerini kapsar.

Yüksek derecede riskli gruplara yönelik ilave tedbirler MADDE 13 – (Değişik:RG-11/6/2014-29027)

 1. Yükümlüler, risk derecelendirmesi neticesinde yüksek riskli olarak belirledikleri gruplara yönelik olarak üstlenilecek riskin azaltılmasını teminen, tespit edilen riskle orantılı olarak aşağıda belirtilen tedbirlerin bir veya birden fazlasını ya da tamamını uygular;

  1. Müşteri hakkında ilave bilgi edinmek ve müşteri ile gerçek faydalanıcının kimlik bilgilerini daha sık güncellemek,

  2. İş ilişkisinin mahiyeti hakkında ilave bilgi edinmek,

  3. İşleme konu malvarlığının ve müşteriye ait fonların kaynağı hakkında mümkün olduğu ölçüde bilgi edinmek, ç) İşlemin amacı hakkında bilgi edinmek,

  4. İş ilişkisine girilmesini, mevcut iş ilişkisinin sürdürülmesini ya da işlemin gerçekleştirilmesini üst seviyedeki görevlinin onayına bağlamak,

  5. Uygulanan kontrollerin sayı ve sıklığını artırmak ve ilave kontrol gerektiren işlem türlerini belirlemek suretiyle iş ilişkisini sıkı gözetim altında tutmak,

  6. Sürekli iş ilişkisi tesisinde ilk finansal hareketin, müşterinin tanınmasına ilişkin esasların uygulandığı bir başka finansal kuruluştan yapılmasını zorunlu tutmak.

 2. Bakanlık, bu madde kapsamında dikkate alınacak yüksek riskli durumlar ile birinci fıkrada sayılanlar dışında ayrıca sıkılaştırılmış tedbirler belirlemeye yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İzleme ve Kontrol

İzleme ve kontrol

MADDE 14 – (1) Yükümlüler, kurum politikası kapsamında, işletme büyüklüklerini, iş hacimlerini ve gerçekleştirdikleri işlemlerin niteliğini gözeterek, izleme ve kontrol faaliyetleri yürütürler.

(2) İzleme ve kontrolün amacı; yükümlülerin risklerden korunması ve faaliyetlerinin Kanuna ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle, kurum politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin sürekli olarak izlenmesi ve kontrol edilmesidir.

İzleme ve kontrol faaliyetleri

MADDE 15 – (1) İzleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında; Kanun uyarınca getirilen yükümlülüklere uyumun sağlanmasıyla ilgili olarak yapılan kontroller neticesinde tespit edilen eksiklikler, gerekli tedbirlerin alınması için ilgili birimlere raporlanarak sonuçları takip edilir.

 1. İzleme ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde yükümlüler, bu faaliyetleri yürütecek personelin kurum içi bilgi kaynaklarına ulaşmasını temin etmek zorundadır.

 2. İzleme ve kontrol faaliyetleri asgari düzeyde;

 1. Yüksek risk grubundaki müşteri ve işlemlerin izlenmesi ve kontrolü,

 2. Riskli ülkelerle gerçekleştirilen işlemlerin izlenmesi ve kontrolü,

 3. Karmaşık ve olağandışı işlemlerin izlenmesi ve kontrolü,

  ç) Yükümlünün, risk politikasına göre belirleyeceği bir tutarın üzerindeki işlemlerin, müşteri profili ile uyumlu olup olmadığının örnekleme yöntemi ile kontrolü,

 4. Birlikte ele alındıklarında, kimlik tespiti yapılmasını gerektiren tutarı aşan bağlantılı işlemlerin izlenmesi ve kontrolü,

 5. Müşteriler hakkında elektronik ortamda yahut yazılı olarak muhafaza edilmesi gereken bilgi ve belgeler ile elektronik transfer mesajlarında yer verilmesi zorunlu bilgilerin kontrolü ve eksikliklerin tamamlatılması ve bunların güncellenmesi,

 6. Müşteri tarafından yürütülen işlemin; müşterinin, işine, risk profiline ve fon kaynaklarına dair bilgiler ile uyumlu olup olmadığının iş ilişkisi süresince devamlı olarak izlenmesi,

 7. Yüz yüze olmayan işlemler yapılmasını mümkün kılan sistemler kullanılarak gerçekleştirilen işlemlerin kontrolü,

ğ) Yeni sunulan ürünler ve teknolojik gelişmeler nedeniyle suistimale açık hale gelebilecek hizmetlerin risk odaklı kontrolü, faaliyetlerini kapsar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uyum Görevlisi ve Uyum Birimi Uyum görevlisi ve uyum görevlisi yardımcısı atanması

MADDE 16 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-26/2/2021-31407)(2)

 1. Yükümlüler, faaliyet izninin alınmasını müteakip otuz gün içinde uyum programının yürütülmesi amacıyla uyum görevlisi atarlar.

 2. Uyum görevlisi, yönetim kuruluna veya yönetim kurulunun yetkisini devrettiği bir veya birden fazla üyeye bağlı olacak şekilde, münhasıran kurum personeli olarak atanır. Uyum görevlisinin uhdesinde satış ve pazarlamayla ilgili olmamak şartıyla, uyum programının yürütülmesini aksatmayacak diğer görevler bulunabilir.

 3. Yükümlüler, uyum programının yürütülmesi amacıyla uyum görevlisi için aranan şartları ve nitelikleri taşıyan bir uyum görevlisi yardımcısı atarlar. Uyum görevlisi yardımcısı, uyum görevlisine bağlı olacak şekilde münhasıran kurum personeli olarak atanır. Uyum görevlisi yardımcısı, uyum görevlisiyle aynı süre ve usulde atanır.

 4. Uyum görevlisi ve uyum görevlisi yardımcısına ilişkin Ek-2’de yer alan taahhüt formu yönetim kurulu veya yetkisini devrettiği yönetim kurulu üye veya üyeleri tarafından imzalanarak, atanma tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde Başkanlığa gönderilir.

 5. Uyum görevlisi, 19 uncu madde kapsamındaki görev ve yetkilerinin bir kısmını veya tamamını, açık bir şekilde ve yazılı olarak uyum görevlisi yardımcısına devredebilir. Söz konusu görev ve yetki devrinin yapılması, uyum görevlisinin bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 6. Başkanlık uyum görevlisi ve uyum görevlisi yardımcısına ilişkin taahhüt formunun içeriğini değiştirmeye yetkilidir. Taahhüt formlarında yapılan değişiklikler Başkanlığın resmi internet sitesi vasıtasıyla duyurulur.

Uyum görevlisi olarak atanacaklarda aranan şartlar

MADDE 17 – (1) 16 ncı madde uyarınca uyum görevlisi olarak atanacak kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

 1. T.C. vatandaşı olmak,

 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanunu ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve terörün finansmanı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hüküm giymemiş olmak,

  ç) Türkiye'de (veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu'nca tanınmış yurt dışında) en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

 4. 4 üncü maddenin birinci fıkrasında sayılan finansal kuruluşlardan (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile kalkınma ve yatırım bankaları dahil) herhangi birisi nezdinde idareci, uzman veya denetim görevlerinde veya Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan denetim elemanlığı görevlerinde ya da Başkanlık nezdinde idareci veya uzman görevlerinde en az beş yıl süreyle çalışmış olmak,

 5. Yükümlü nezdinde veya yükümlünün iştiraklerinde nitelikli pay sahibi olmamak veya yönetiminde bulunmamak,

 6. Yükümlünün nitelikli pay sahibi ortağının, yönetim kurulu üyelerinin veya genel müdürünün eşi veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya sıhrî hısmı olmamak.

Uyum birimi

MADDE 18 – (1) Yönetim Kurulu, uyum görevlisinin bu Yönetmelikle getirilen görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla yükümlünün, işletme büyüklüğü, işlem hacmi, şube ve personel sayısı ya da karşılaşabileceği risklerin yüksekliği gibi unsurları göz önünde bulundurarak uyum görevlisine doğrudan bağlı olan ve uyum programının yürütülmesiyle görevli uyum biriminin oluşmasını ve uyum birimine yeterli personel ve kaynak tahsisi yapılmasını sağlar.

(2) Uyum biriminde çalışacak personel, şüpheli işlemlere konu teşkil edebilecek dahili bildirimlerin Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğler ile diğer bilgiler ışığında değerlendirilmesi sürecinde görev alabilir, ancak işlemin şüpheli işlem olarak Başkanlığa bildirilip bildirilmemesine karar veremez ya da Başkanlığa doğrudan şüpheli işlem bildiriminde bulunamaz. Şüpheli işlem kapsamında uyum görevlisine yapılan dahili bildirimler de gizlilik kapsamında olduğundan, personelin bu yükümlülüğü ihlal etmeyecek şekilde çalışması için gereken tedbirler yönetim kurulu ve uyum görevlisi tarafından alınır.

Uyum görevlisinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 19 – (1) 16 ncı madde uyarınca atanacak uyum görevlilerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Yükümlünün Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan düzenlemelere uyumunu sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve Başkanlıkla gerekli iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

 2. Kurum politikası ve prosedürlerini oluşturmak ve kurum politikalarını yönetim kurulunun onayına sunmak,

 3. Risk yönetimi politikasını oluşturmak, risk yönetimi faaliyetlerini yürütmek,

  ç) İzleme ve kontrol politikalarını oluşturmak ve buna ilişkin faaliyetleri yürütmek,

 4. Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik eğitim programına ilişkin çalışmalarını yönetim kurulunun onayına sunmak ve onaylanan eğitim programının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak,

 5. Kendisine iletilen veya resen öğrendiği şüpheli olabilecek işlemler hakkında yetki ve imkânları ölçüsünde araştırma yaparak edindiği bilgi ve bulguları değerlendirmek ve şüpheli olduğuna karar verdiği işlemleri Başkanlığa bildirmek,

 6. Bildirimlerin ve ilgili diğer hususların gizliliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri almak,

 7. İç denetim ve eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi ve istatistikleri düzenli olarak tutmak ve bunları Yönetmelikte belirtilen sürelerde Başkanlığa göndermek.

 1. Başkanlıkla gerekli iletişim ve koordinasyonun sağlanması kapsamında; yükümlülerin Başkanlığa bilgi ve belge verme yükümlülüğü, uyum görevlisi vasıtasıyla yerine getirilir. Kendisinden bilgi ve belge istenilen yükümlü, söz konusu bilgi ve belgeleri Başkanlıkça belirlenen ve kendisine bildirilen biçim ve yönteme uygun olarak vermek zorundadır.

 2. Uyum görevlisi, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken iyi niyetli, makul ve dürüst bir şekilde, tarafsız ve bağımsız bir irade ile hareket etmek zorundadır.

 3. Yönetim kurulu, uyum görevlisinin bağımsız bir irade ile karar verebilecek, yükümlü bünyesindeki tüm birimlerden kendi görev alanı ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilecek ve bunlara zamanında erişebilecek yetkiyi haiz olmasını sağlar.

Uyum görevlisinin ve uyum görevlisi yardımcısının görevinden ayrılması MADDE 20 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-26/2/2021-31407)(2)

 1. Uyum görevlisinin veya yardımcısının bu Yönetmelik ile aranan şartları kaybetmesi veya bu şartları haiz olmadığının sonradan anlaşılması

  veya görevinden ayrılması halinde, durum yükümlü tarafından ayrılış tarihinden itibaren on gün içinde Başkanlığa yazılı olarak bildirilir ve 16 ncı madde hükümlerine göre yeni atama ayrılış tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapılır. Atamaya ilişkin Ek-2’de yer alan taahhüt formu yönetim kurulu veya yetkisini devrettiği yönetim kurulu üye veya üyeleri tarafından imzalanarak, atanma tarihinden itibaren on gün içinde Başkanlığa gönderilir.

 2. Uyum görevlisi birinci fıkra kapsamında yeniden atanana kadar, yerine uyum görevlisi yardımcısı vekalet eder.

Finansal grup uyum görevlisi atanması ve uyum birimi MADDE 20/A – (Ek:RG-26/2/2021-31407)(2)

 1. Finansal grup, grup seviyesinde uyum programının yürütülmesi amacıyla ana finansal kuruluşun uyum görevlisini, finansal grup uyum görevlisi olarak belirler. Ana finansal kuruluşun uyum görevlisi yardımcısı ise finansal grup uyum görevlisi yardımcısı olarak belirlenir. Finansal grup uyum görevlisi ve yardımcısı, ana finansal kuruluşun yönetim kuruluna veya yönetim kurulunun yetkisini devrettiği bir veya birden fazla üyeye bağlı olacak şekilde atanır ve atamaya ilişkin olarak 16 ncı maddenin üç ila beşinci fıkraları uygulanır.

 2. Finansal grup uyum görevlisinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

  1. Finansal grubun Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan düzenlemelere grup seviyesinde uyumunu sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve Başkanlıkla gerekli iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

  2. Finansal grubun politika ve prosedürlerini oluşturmak ve grubun politikalarını yönetim kurulunun onayına sunmak.

  3. Finansal grubun risk yönetimi politikasını oluşturmak, risk yönetimi faaliyetlerini yürütmek.

   ç) Finansal grubun izleme ve kontrol politikalarını oluşturmak ve buna ilişkin faaliyetleri yürütmek.

  4. Risk yönetimi, izleme ve kontrol faaliyetleri sonucunda riskli olduğu değerlendirilen hususları grup bünyesindeki ilgili finansal kuruluşla paylaşmak.

  5. Finansal grubun bilgi paylaşım politikasını oluşturmak ve bu bilgilerin grup içinde güvenli bir şekilde paylaşımına ilişkin gerekli tedbirleri almak.

  6. Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik olarak gruba bağlı finansal kuruluşların eğitim programına ilişkin çalışmaları koordine etmek ve eğitim programlarının etkin bir şekilde uygulanmasını gözetmek.

 3. Ana finansal kuruluşun uyum birimi, finansal grubun da uyum birimi olarak faaliyet gösterir. Ana finansal kuruluşun yönetim kurulu, finansal grup uyum görevlisinin bu Yönetmelikle getirilen görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla grubun finansal büyüklüğü, işlem hacmi, şube ve personel sayısı ya da karşılaşabileceği risklerin yüksekliği gibi unsurları göz önünde bulundurarak uyum birimine yeterli personel ve kaynak tahsisi yapılmasını sağlar.

Finansal grup içi bilgi paylaşımı

MADDE 20/B – (Ek:RG-26/2/2021-31407)(2)

 1. Gruba bağlı kuruluşlar, uyum programı kapsamındaki tedbirlerin grup seviyesinde alınmasını teminen müşterinin tanınması ile hesap ve işlemlere ilişkin olarak bilgi paylaşımında bulunabilir. Özel kanunlarda yazılı gizlilik hükümleri grup içi bilgi paylaşımında uygulanmaz.

 2. Gruba bağlı kuruluşlarda görev yapanlar birinci fıkra kapsamında öğrendikleri bilgileri ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Bu kapsamda gizli kalması gereken bilgileri ifşa edenler hakkında ilgili kanunlardaki yaptırımlar uygulanır.

 3. Bilgilerin grup içinde güvenli bir şekilde paylaşılması için gereken tedbirlerin alınmasında finansal grup uyum görevlisi ile birlikte ana finansal kuruluşun yönetim kurulu da sorumludur. Söz konusu sorumluluk gruba bağlı finansal kuruluşların uyum görevlileri ile bu kuruluşların yönetim kurulları için de geçerlidir.

 4. Gruba bağlı finansal kuruluşlar, şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğuna ilişkin bilgi paylaşımında bulunamazlar.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim

Eğitim politikası

MADDE 21 – (1) Yükümlüler, kurum politikası kapsamında, eğitim faaliyetlerinin işleyişi, gerçekleştirilmesinden kimlerin sorumlu olacağı, eğitim faaliyetlerine katılacak personelin ve eğiticilerin belirlenmesi, yetiştirilmesi ve eğitim yöntemleri gibi hususları içerecek bir eğitim politikası oluştururlar.

 1. Eğitim politikasının amacı, Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle getirilen yükümlülüklere uyumun sağlanması, personelin kurum politikası ve prosedürleri ile risk temelli yaklaşım konularında sorumluluk bilincinin artırılarak bir kurum kültürü oluşturulması ve personelin bilgilerinin güncellenmesidir.

 2. (Ek:RG-26/2/2021-31407)(2) Finansal grubun eğitim politikası; asgari olarak finansal grup seviyesinde kurum politikası ve prosedürlerinin oluşturulması, risk yönetimi, izleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi ile grup içi bilgi paylaşımına ilişkin konuları içerecek şekilde hazırlanır ve eğitim konuları bu kapsamda belirlenir.

Eğitim faaliyetleri

MADDE 22 – (1) Yükümlüler, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla işletme büyüklüklerine, iş hacimlerine ve değişen koşullara uyumlu olacak şekilde eğitim faaliyetleri yürütmek zorundadır.

 1. Eğitim faaliyetleri uyum görevlisi gözetiminde ve koordinasyonunda yürütülür. Yükümlüler eğitim faaliyetlerini, 23 üncü maddede belirtilen konuları içerecek şekilde ve (Değişik ibare:RG-26/2/2021-31407)(2) yıllık eğitim programı dâhilinde yürütürler. Eğitim programı uyum görevlisi tarafından ilgili birimlerin de katılımıyla hazırlanır. Eğitim programının etkin bir şekilde uygulanması uyum görevlisi tarafından gözetilir.

 2. Eğitim faaliyetleri, ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre ilgili birimlerin de katılımıyla gözden geçirilir ve ihtiyaca göre düzenli aralıklarla tekrarlanır.

 3. Yükümlüler, eğitim faaliyetlerinin kurum geneline yayılmasını temin edecek şekilde; seminer ve paneller düzenlenmesi, çalışma grupları oluşturulması, eğitim faaliyetlerinde görsel ve işitsel materyallerin kullanılması, internet, intranet veya extranet vb. üzerinden çalışan bilgisayar destekli eğitim programları gibi eğitim yöntemlerinden yararlanırlar.

Eğitim konuları

MADDE 23 – (1) Yükümlüler tarafından personele verilecek eğitimler asgari düzeyde;

 1. Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı kavramları,

 2. Suç gelirlerinin aklanmasının aşamaları, yöntemleri ve bu konuda örnek olay çalışmaları,

 3. Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi ile ilgili mevzuat, ç) Risk alanları,

 4. Kurum politikası ve prosedürleri,

 5. Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde;

  1. Müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar,

  2. Şüpheli işlem bildirimine ilişkin esaslar,

  3. Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü,

  4. Bilgi ve belge verme yükümlülüğü,

  5. Yükümlülüklere uyulmaması halinde uygulanacak müeyyideler,

 6. Aklama ve terörün finansmanı ile mücadele alanında uluslararası düzenlemeler, konularını içerir.

Eğitim sonuçlarının bildirimi

MADDE 24 – (1) Yükümlüler, uyguladıkları eğitim faaliyetlerine ilişkin;

 1. Eğitim tarihleri,

 2. Eğitim verilen bölge veya iller,

 3. Eğitim yöntemi,

  ç) Toplam eğitim saati,

 4. Eğitim verilen personelin sayısı ve toplam personel sayısına oranı,

 5. Eğitim verilen personelin birim ve unvanlarına göre dağılımı,

 6. Eğitimin içeriği,

 7. Eğiticilerin unvanı ve uzmanlık alanları,

ile ilgili bilgi ve istatistikleri, (Değişik ibare:RG-26/2/2021-31407)(2) takip eden yılın Mart ayının sonuna kadar uyum görevlisi vasıtasıyla Başkanlığa bildirirler.

Başkanlıkça düzenlenecek eğitim faaliyetleri

MADDE 25 – (1) Başkanlık, yükümlü çalışanlarının eğitimi amacıyla, eğitim faaliyetleri düzenlemeye, internet üzerinden çalışan bilgisayar destekli uzaktan eğitim programları oluşturmaya ve yükümlü çalışanlarının bu programlara erişimini sağlayacak tedbirleri almaya yetkilidir.

(2) Başkanlık ayrıca yükümlüler nezdinde eğitim verecek eğiticilerin eğitilmesine yönelik eğitim programları düzenlemeye, bu programları başarı ile tamamlayanlara eğitici sertifikası vermeye yetkilidir. Yükümlüler, eğitim faaliyetlerinde görev alacak personelin, eğitici sertifikası verilen kimselerden olmasına özen gösterirler.

YEDİNCİ BÖLÜM

İç Denetim

İç denetim

MADDE 26 – (1) İç denetimin amacı, uyum programının bütününün etkinliği ve yeterliği hususunda yönetim kuruluna güvence sağlamaktır.

 1. Yükümlüler, kurum politika ve prosedürlerinin, risk yönetimi, izleme ve kontrol faaliyetleri ile eğitim faaliyetlerinin yeterli ve verimli olup olmadığı, yükümlünün risk politikasının yeterliği ve etkinliği, işlemlerin Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğler ile kurum politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği hususlarının yıllık olarak ve risk temelli bir yaklaşımla incelenmesini ve denetlenmesini sağlarlar.

 2. (Ek:RG-26/2/2021-31407)(2) Uyum programı kapsamındaki yükümlülerin iç denetim faaliyetleri, iç denetim birimleri ya da teftiş kurulu bulunan yükümlülerde bunlar tarafından yerine getirilir. Finansal grubun iç denetimi ana finansal kuruluşun ilgili birimince gerçekleştirilir. Diğer yükümlülerde iç denetim faaliyetleri, yönetim kurulu tarafından yetkilendirilen kişi ya da birim tarafından yerine getirilir. İç denetim faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilecek personelin, bağımsız çalışmasını teminen, uyum programı kapsamındaki diğer tedbirlerin yerine getirilmesinde görev ve yetki almamış olması gerekir.

İç denetim faaliyetleri

MADDE 27 – (1) İç denetim neticesinde ortaya çıkarılan eksiklik, hata ve suistimaller ile bunların yeniden ortaya çıkmasının önlenmesine yönelik görüş ve öneriler yönetim kuruluna raporlanır.

 1. Denetimin kapsamı belirlenirken, izleme ve kontrol çalışmalarında tespit edilen aksaklıklar ve risk içeren müşteriler, hizmetler ve işlemler denetim kapsamına dahil edilir.

 2. Denetlenecek birimler ile işlemler belirlenirken yükümlünün işletme büyüklüğü ve işlem hacmi göz önünde bulundurulur. Bu kapsamda, yükümlü tarafından gerçekleştirilen işlemlerin tamamını temsil edebilecek nicelik ve nitelikte birim ve işlemin denetlenmesi sağlanır.

İç denetim sonuçlarının bildirimi

MADDE 28 –(1) İç denetim faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin olarak; yükümlünün yıllık işlem hacmi, toplam personel sayısı ve toplam şube, acente ve benzeri bağlı birimlerinin sayısı, denetlenen şube, acente ve benzeri birimlerin sayısı, bu birimlerde yapılan denetimlerin tarihleri, toplam denetim süresi, denetimde çalıştırılan personel ve denetlenen işlem sayısına ilişkin bilgileri içeren istatistikler, (Değişik ibare:RG- 26/2/2021-31407)(2) takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar uyum görevlisi tarafından Başkanlığa bildirilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Münhasıran Uyum Görevlisi Atanması Münhasıran uyum görevlisi atayacak yükümlüler

MADDE 29 – (1) (Değişik:RG-18/3/2016-29657) Tedbirler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan yükümlülerden; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile kalkınma ve yatırım bankaları, bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar, (Değişik ibare:RG-26/2/2021-31407)(2) kambiyo mevzuatında belirtilen B grubu yetkili müesseseler, reasürans şirketleri, (Değişik ibare:RG-26/2/2021-31407)(2) varlık yönetim şirketleri, ödeme kuruluşları (Münhasıran fatura ödemelerine aracılık hizmeti, münhasıran ödeme emri başlatma hizmeti ve münhasıran ödeme hesabına ilişkin bilgilerin sunulması hizmetini sağlayanlar), kargo şirketleri ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar faaliyet izninin alınmasını müteakip otuz gün içerisinde bu Yönetmelikte bahsedilen uyum programını oluşturmaksızın idari düzeyde uyum görevlisi atamak zorundadır. Bu madde uyarınca atanacak uyum görevlisinin uhdesinde başka görevler de bulunabilir.

(2) Uyum görevlisi, yönetim kuruluna veya genel müdüre doğrudan bağlı olacak şekilde görevlendirilir. Görevlendirmeye ilişkin karar, yetkililerce talep edildiğinde ibraz edilmek üzere, yazılı olarak düzenlenir.

Münhasıran uyum görevlisi olarak atanacaklarda aranan şartlar

MADDE 30 – (1) 29 uncu madde uyarınca uyum görevlisi olarak atanacak kişilerde; 17 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlar aranır.

Münhasıran uyum görevlisi olarak atanacakların görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 31 – (1) 29 uncu madde uyarınca atanacak uyum görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Kendisine iletilen veya resen öğrendiği şüpheli olabilecek işlemler hakkında, yetki ve imkânları ölçüsünde araştırma yaparak edindiği bilgi ve bulguları değerlendirmek ve şüpheli olduğuna karar verdiği işlemleri Başkanlığa bildirmek,

 2. Şüpheli işlemlerin değerlendirilmesinde ve Başkanlığa bildirilmesinde iyi niyetli, makul ve dürüst bir şekilde, tarafsız ve bağımsız bir irade ile hareket etmek, bildirimlerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri almak,

 3. Yükümlü bünyesindeki tüm birimlerden şüpheli işlemlerin değerlendirilmesi kapsamında gerekli her türlü bilgi ve belgeyi talep etmek,

ç) Yükümlünün, Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle getirilen yükümlülüklere uyumunu sağlamak amacıyla eğitim, araştırma, geliştirme, gözetim, (Ek ibare:RG-26/2/2021-31407)(2) ulusal risk değerlendirmesi kapsamında belirlenen riskleri de dikkate almak suretiyle risk yönetimi, izleme ve kontrol çalışmalarını yürütmek ve Başkanlık ile gerekli iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

Münhasıran uyum görevlisi olarak atananların görevinden ayrılması

MADDE 32 – (1) Uyum görevlisinin izin, hastalık ve benzeri nedenlerle geçici olarak görevden ayrılması halinde uyum görevlisine vekalet edecek kişinin, 30 uncu maddede sayılan şartları haiz olması aranır. Vekaleten görevlendirmeye ilişkin karar, yetkililerce talep edildiğinde ibraz edilmek üzere yazılı olarak düzenlenir, kararda vekalet edilen dönem açıkça belirtilir.

 1. Uyum görevlisine vekalet eden kişi, uyum görevlisinin tüm görev, yetki ve sorumluluklarını haizdir. Uyum görevlisi görevinden ayrıldığı dönem itibarıyla yürütülen işlerden sorumlu olmaz.

 2. Uyum görevlisine bir takvim yılı içinde altmış günden fazla süre ile vekalet edilemez.

 3. Uyum görevlisinin Yönetmelikte aranan şartları kaybetmesi veya bu şartları haiz olmadığının sonradan anlaşılması veya görevinden ayrılması halinde, yeni görevlendirme, 29 uncu madde hükümlerine göre yükümlü tarafından en geç otuz gün içinde yapılır. Uyum görevlisi yeniden atanana kadar yukarıdaki fıkralarda öngörülen usuller uygulanır.

Uyum programı oluşturma veya münhasıran uyum görevlisi atama yükümlülüğü bulunmayan yükümlülerin sorumlulukları MADDE 32/A – (Ek:RG-26/2/2021-31407)(2)

 1. Tedbirler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k), (n), (s), (ş), (t) ve (u) bentlerinde sayılan yükümlüler, Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle getirilen yükümlülüklere uyumu sağlamak amacıyla eğitim, gözetim, ulusal risk değerlendirmesi kapsamında belirlenen riskleri de dikkate almak suretiyle risklerin belirlenmesi ile risklerin takibi ve azaltılması için izleme ve kontrol çalışmalarını yürütürler ve bu kapsamda gerekli tedbirleri alırlar.

  DÖRDÜNCÜ KISIM

  Geçici ve Son Hükümler

  Uyum görevlisi atanmasında süre

  GEÇİCİ MADDE 1 –(1) (Değişik birinci cümle:RG-26/9/2008-27009)4 ve 29 uncu maddeler uyarınca uyum görevlisi atayacak olan yükümlüler durumlarına göre, Yönetmeliğin 17 nci ve 30 uncu maddelerinde yazılı şartları haiz uyum görevlisini 1/12/2008 tarihine kadar atarlar. Bu atama işlemi gerçekleştirilinceye kadar, şüpheli işlem bildirimlerinin, 3/6/1997 tarihli ve 97/9523 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve ilgili Genel Tebliğler uyarınca bildirilmesine devam olunur.

 2. (Ek:RG-2/1/2010-27450) Vadeli işlemler aracılık şirketleri, Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yazılı şartları haiz uyum görevlisini 2/2/2010 tarihine kadar atarlar.

 3. (Ek:RG-18/3/2016-29657) Halihazırda faaliyet izni almış bulunan ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları ile portföy yönetim şirketleri ve kargo şirketleri bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yazılı şartları haiz uyum görevlisini 31/3/2016 (1) tarihine kadar atarlar.

 4. (Ek:RG-26/2/2021-31407)(2) Halihazırda faaliyet izni almış bulunan varlık yönetim şirketleri, 30 uncu maddede yazılı şartları haiz uyum görevlisini 1/6/2021 tarihine kadar atarlar.

 5. (Ek:RG-26/2/2021-31407)(2) Kıymetli maden aracı kuruluşları ile 29 uncu madde uyarınca uyum görevlisi atamış bulunan A grubu yetkili müesseseler, portföy yönetim şirketleri, finansman, faktoring ve finansal kiralama şirketleri, ödeme kuruluşları (Münhasıran fatura ödemelerine aracılık hizmeti, münhasıran ödeme emri başlatma hizmeti ve münhasıran ödeme hesabına ilişkin bilgilerin sunulması hizmetini sağlayanlar hariç) ve elektronik para kuruluşları 17 nci maddede yazılı şartları haiz uyum görevlisi ve yardımcısını 1/6/2021 tarihine kadar atarlar. Atanacak uyum görevlisi yardımcısı için 17 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen şartlar 1/6/2023 tarihine kadar aranmaz. Bu kuruluşlar uyum programlarını 1/7/2021 tarihine kadar oluşturur.

 6. (Ek:RG-26/2/2021-31407)(2) 16 ncı madde kapsamında halihazırda uyum görevlisi atamış bulunan yükümlüler uyum görevlisi yardımcısını, finansal gruplar ise uyum görevlisi ve yardımcısını 1/6/2021 tarihine kadar atarlar. Atanacak uyum görevlisi yardımcısı için 17 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen şartlar 1/6/2022 tarihine kadar aranmaz.

Uyum görevlisi olarak çalışanların atanmasında usul

GEÇİCİ MADDE 2 –(1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 3/6/1997 tarihli ve 97/9523 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 14/A maddesi uyarınca mevduat ve katılım bankalarında uyum görevlisi olarak çalışanlar, 17 nci maddede yer alan şartları taşımaları ve 16 ncı maddedeki usule uygun olarak atanmaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile kalkınma ve yatırım bankalarında uyum görevlisi olarak çalışanlar ise 30 uncu maddede yer alan şartları taşımaları ve 29 uncu maddedeki usule uygun olarak atanmaları kaydıyla görevlerine devam edebilirler.

Uyum programı oluşturulmasında süre

GEÇİCİ MADDE 3 –(1) 4 üncü maddede belirtilmiş olan yükümlüler, uyum programlarını en geç 1/3/2009 tarihine kadar oluştururlar. Uyum programı kapsamında belirlenen kurum politikalarına ilişkin belgeler de aynı tarihe kadar Başkanlığa gönderilir.

Finansal grup bilgileri ile kurum politikasına ilişkin taahhüt formlarının gönderilmesinde süre GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-26/2/2021-31407)(2)

 1. 3/A maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki bilgiler ana finansal kuruluş tarafından 1/6/2021 tarihine kadar Başkanlığa bildirilir.

 2. 4 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında halihazırda kurum politikası oluşturmuş olan yükümlüler ile geçici 1 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamındaki yükümlüler Ek-1/A’da yer alan taahhüt formlarını, 1/7/2021 tarihine kadar Başkanlığa gönderirler.

Yürürlük

MADDE 33 – (Değişik:RG-26/9/2008-27009)

(1) Bu Yönetmeliğin; uyum görevlisi atanması, uyum görevlisi olarak atanacaklarda aranan şartlar, uyum görevlisinin görev, yetki ve sorumlulukları, uyum görevlisinin görevinden ayrılması ile ilgili hükümleri 1/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer hükümleri 1/3/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-26/2/2021-31407)(2) Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

___________

 1. 18/03/2016 tarihli ve 29657 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Yönetmeliğin çerçeve 3 üncü maddesiyle, Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine eklenen üçüncü fıkrada yer alan “1/3/2016” ibaresi “31/3/2016” olarak Maliye Bakanlığının 18/03/2016 tarihli ve 81683147-010.03.[06] – E.3574 sayılı yazısına istinaden düzeltilmiştir.

 2. Bu değişiklik 1/5/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

 3. 26/2/2021 tarihli ve 31407 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile, Yönetmeliğin 4 üncü maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/9/2008

26999

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî

Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1.

26/9/2008

27009

2.

2/1/2010

27450

3.

11/6/2014

29027

4.

18/3/2016

29657

5.

26/2/2021

31407

Ekleri için tıklayınız.

Marmara Döviz ve Altin Ticaret Yetkili Müessese Anonim Şirketi

YABANCI PARA ALIM – SATIM ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

 

Taraflar

Bir tarafta A grubu yetkili müessese olan MARMARA DÖVİZ VE ALTIN TİCARET YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ (kısaca “Şirket” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta;

...............................................................

.............................………………………………………..

(kısaca “Müşteri” olarak anılacaktır) arasında, Döviz Alım Satımı için genel esasları belirlemek üzere işbu Yabancı Para Alım – Satım Çerçeve Sözleşmesi imzalanmıştır.

 

Tanımlar

Alım Beyanı : Müşteri'nin, Şirket'ten Döviz satın alma arzusunu açıkça ifade eden ve Şirket’te veya

Şirket’e her türlü teknolojik vasıtalarla yaptığı beyanlardır.

Banka Kartı : Doğrudan kart hamilinin mevduat hesabına bağlı olan, hesaba şifre aracılığıyla ulaşılarak mal ve hizmet alma, para çekme ve sunulan diğer bankacılık hizmetlerini yerine getirmek amacıyla banka müşterilerine verilen karttır.

DAB : Döviz alım işlemi sonucunda kesilen Döviz Alım Belgesi’dir.

DSB : Döviz satım işlemi sonucunda kesilen Döviz Satım Belgesi’dir.

İşlem Numarası : Şirket’in gerçekleştirdiği her işleme vereceği usul ve esasları Hazine ve Maliye

Bakanlığı’nca belirlenen benzersiz özel numaradır.

Müşteri Numarası : Şirket’in Çerçeve Sözleşme yaptığı her bir müşterisine verdiği numaradır.

Ön Ödemeli Kart : Bir banka hesabına bağlı olmaksızın, kişisel bilgi vermeden ve form doldurmadan karta aktarılmış para tutarı kadar mal ve hizmet alma veya para çekme amacıyla verilen karttır.

Satım Beyanı : Müşteri'nin, Şirkete’e Döviz satma arzusunu açıkça ifade eden ve Şirket’te veya

Şirket’e her türlü teknolojik vasıtalarla yaptığı beyanlardır.

Transfer Gerçekleştirebilen Kuruluşlar: Bankalar, elektronik para kuruluşu ve ödeme kuruluşlarının Şirket ile elektronik para kuruluşu ve ödeme kuruluşlarının temsilcisi olan yetkili müesseselerdir.

Yabancı Para (Döviz) : Yetkili müessese alım satım işlemlerine konu edilen Türk Lirası dışındaki banknotlar, madeni paralar ya da transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar aracılığıyla yapılan transfere konu edilen kaydi paralardır (Sözleşme içerisinde yabancı para, döviz veya efektif olarak adlandırılacaktır)

 

Madde 1. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme; Şirket’in Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018- 32/45 No’lu Tebliğ çerçevesinde Müşteri ile mevzuata uygun şekilde her türlü tasarruflarda bulunmasına ilişkin işlemlerle ilgili genel şartları düzenler.

 

Madde 2. Döviz Alım ve Satımına İlişkin Genel Esaslar

Müşteri’ye, “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/45 No’lu Tebliğ” uyarınca özel bir Müşteri Numarası verilir. Ayrıca, Müşteri ile Şirket’in arasında gerçekleştirilen her bir yabancı para alım satım işlemine özel bir İşlem Numarası verilir. Söz konusu İşlem Numarası işlemler sonucunda kesilen DAB ve DSB’lerde belirtilir. Şirket, Müşteri ile yapacağı işlemlerin takibini bu İşlem Numarası üzerinden gerçekleştirir.

 

Şirket, Müşteri’nin almak istediği Döviz tutarının tamamının aynı gün içinde ödenmesini, satmak istediği Döviz karşılığının da kendisine aynı gün içinde teslim edilmesini ön şart olarak isteyebilir. Şirket’in herhangi bir ön şart ileri sürmeksizin Müşteri’nin sattığını beyan ettiği Döviz bedelini Müşteri hesabına peşin olarak ödemesine veya Müşteri’ye müessesede teslim etmesine rağmen,

Müşteri’nin Şirket’e sattığını beyan ettiği Döviz’i aynı işlem günü içinde Şirket’e teslim etmemesi, göndermemesi halinde Müşteri herhangi bir ihtara veya hüküm istihsaline gerek olmaksızın kendiliğinden temerrüde düşmüş sayılır ve Şirket'e olan borçlarına TCMB avans işlemlerinde uygulanan faiz hadleri üzerinden faiz işletilir ve Müşteri, işlem bedelini ve temerrüt faizlerini ve Şirket’in uğramış olduğu her türlü zararı derhal tazmin etmekle yükümlüdür.

 

Müşteri, Şirket’e kaydi yabancı para alım satım işlemlerini banka kartı veya ön ödemeli kartlar aracılığıyla gerçekleştirme talebinde bulunabilir. Ancak Şirket, Müşteri’nin bu talebini kısmen veya tamamen gerçekleştirmeme hakkına sahiptir. Ayrıca Müşteri, ön ödemeli kartlar aracılığıyla gerçekleştirmek istediği işlemlerin miktarının 10 bin ABD dolarını hiçbir şekilde geçmeyeceğini, buna ilişkin Şirket’e hiçbir suretle yanıltıcı bilgi ve belge vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Şirket’in bu kapsamda uymakla yükümlü olduğu kurallara uygun hareket etmesi için gerekli özeni göstermek Müşteri’nin sorumluluğundadır.

 

Müşteri’nin, her türlü teknolojik vasıtalarla bulunduğu beyanlar sebebiyle Döviz’lerin mukabil alım bedellerini işlem anında henüz göndermediği durumlarda, en geç işlem saatini takip eden 2 saat içerisinde Şirket’e alım bedellerini teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde Şirket, dilediği anda söz konusu bedelleri talep etme hak ve yetkisine sahiptir. Müşteri’den satın alınan Döviz’lerin veya Müşteri’ye satılan Döviz’lerin bedelleri Müşteri tarafından işlem saatini takip eden 2 saat içinde veya Alım veya Satım beyanı sırasında teknolojik vasıtalar aracılığıyla belirttiği takas günü ve saatinde Şirket’e teslim edilmemiş olması durumunda, Şirket de mezkur Döviz’i sattığı ya da satın aldığı üçüncü şahıslara karşı temerrüde düşme riski altına girmektedir. Bu sebeple Şirket herhangi bir bildirim ve ihbara gerek olmaksızın bu Döviz’leri satın alarak fiziken teslim ya da bedellerini ödemek suretiyle üçüncü şahıslara karşı yükümlülüklerini yerine getirebilir. Bu durumda oluşacak her türlü zarar ve masraf, arbitraj tutarları veya ödenen faizler Müşteri’ye aittir. Müşteri bununla birlikte, alım veya satımın gerçekleştirildiğine dair kendisine teknolojik vasıtalar ile yapılan bildirimin geçerli olacağını, bunun taraflar arasında kararlaştırılmış geçerli bir anlaşma olduğunu ve bu maddenin uygulanması nedeniyle Şirket’e herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul ve beyan eder.

Şirket, Müşteri’nin almayı veya satmayı dilediği Dövizlerin miktarlarını kısmen veya tamamen gerçekleştirme taahhüdü altına girmez. Müşteri’nin dilediği fiyattan piyasada Döviz olması Şirket’in de bu fiyattan Döviz satmasını gerektirmez. Şirket, kendi ihtiyaç ve pozisyonlarına göre Müşteri’nin talebini yerine getirip getirmemekte serbesttir ve Müşteri’nin taleplerini hiçbir sebep göstermeksizin kabul etmeme ve Müşteri’ye Döviz satmama veya Müşteri’den satın almama hak ve yetkisine tartışmasız, kayıtsız ve şartsız sahiptir.

 

Şirket, Müşteri’nin alım ya da satımını yaptığı yabancı parayı veya karşılığı Türk Lirası’nı eksiksiz olarak Müşteri nezdine geçmesinden sorumludur. Ancak, transfer gerçekleştirebilen kuruluşlardan kaynaklanan teknik sıkıntılardan dolayı tutarların müşteri nezdine geçmemesi durumunda ilgili bankadan tevsik edici yazı alınması halinde Şirket’in sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşteri’nin aksini iddia etmesi halinde, ispat yükü müşteriye aittir. Şirket bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda, Şirket, ancak Müşteri'nin kendisinin doğrudan doğruya uğradığı gerçek zararlardan sorumlu tutulabilir. Şirket, mahrum kalınan kârdan, kur değişimlerinden, dolaylı zararlardan, manevi zararlardan ya da üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir.

 

Müşteri, Şirket nezdinde oluşan geçici nitelikteki nakitlerini, dövizlerini kendisi bizzat ya da yetkilendirdiği bir kişi aracılığıyla teslim almak yükümlülüğündedir. Müşteri bu nakitlerinin, dövizlerinin hangi banka hesabına gönderilmesini istiyorsa o hesaba ait bilgileri eksiksiz olarak Şirket’e, işlem ile aynı anda bildirmek zorundadır. Müşteri Şirket’e, böyle bir bildirimde bulunmadığı taktirde, Şirket’in, nezdinde oluşan geçici nitelikteki nakitlerinin, dövizlerinin ne kadar süreyle kaldığına bakılmaksızın herhangi bir şekilde faiz işletilmez ve nemalandırılmaz.

 

Müşteri, Şirket’in mevzuata uygun olarak kamera ve görüntü sistemi olduğunu bilir ve bunun gerektirdiği gibi davranmayı, hiçbir şekilde Şirket çalışanlarına, Şirket’in esas sözleşmesinde belirtilen faaliyet konusu dışında ve mevzuat gereği olan yükümlülüklerine aykırı davranmasını teklif dahi etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Döviz alım ya da satımı nedeniyle Şirket uhdesinde oluşan Müşteri’ye ait geçici nitelikteki nakitlerin dışında, Müşteri nakit para teslimi talebinde bulunamaz ve bu nakitler Müşterilerin rızaları ve talepleri dahilinde dahi olsa nemalandırılmaz. Şirket’in her nasılsa herhangi bir çalışanı ya da görevlisi dahi bu şekilde nakit kabul ettiği takdirde,

Şirket’in bu şekildeki nakit kabul edilmesine rızası ve bilgisi olmadığı kabul edilir. Şirket’in adam çalıştıranın sorumluluğu kapsamındaki yasal sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla Müşteri, Şirket’in Döviz alım ya da satımı haricinde nakit kabul etmeyeceğini bildiğini işbu hükümle beyan etmiştir. Müşteri, kambiyo ve ilgili diğer mevzuata, Şirket iç yönergeleri ile politikalarına ve iç kontrol sistemine uygun olarak işlemlerini gerçekleştirmesi ve bu kapsamda gerekli şartları taşıması gerektiğini, buna aykırı işlem gerçekleştirmek istediğinde Şirket’in bu işlemi gerçekleştirmeyeceğini bilir ve kabul eder.

Müşteri Şirket’e telefonla veya teknolojik araçlarla ulaştığında, Şirket’in o anda uyguladığı alım veya satım fiyatından Müşteri’nin alım veya satım yapmaması halinde Müşteri alım veya satım yapmamış kabul edilir. Şirket' in imza yetkilileri tarafından imza edilerek Müşteri’ye verilmiş bir belge olmadığı sürece veya Şirket uhdesindeki teknolojik araçlara ilişkin kayıtlardan veya ses kayıtlarından Şirket görevlisinin Müşteri adına alım ya da satımı gerçekleştirdiğinin açıkça anlaşılmadığı durumlarda Müşteri adına alım veya satım yapılmamış kabul edilir. Müşteri'nin Şirket’i telefonla arayarak veya teknolojik vasıtalarla aldığı Döviz fiyatları ile işlem yapmak istememesi ve kendisi için uygun gördüğü bir fiyatı Şirket’e beyan etmesi ve bir müddet sonra Şirket nezdinde bu fiyatlardan işlem yapılmaya başlanması halinde, Müşteri kendisi için de alım veya satım yapılacağı yönünde bir beklentiye giremez ve böyle bir alım veya satım yapılmadığı için Şirket’ten hiçbir talepte bulunamaz. Bu yönde Şirket çalışanlarının kabule ilişkin beyanları dahi olsa bu beyanlara itibar edilmez ve Müşteri adına alım veya satım yapılmamasından dolayı Şirket hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ses kayıtlarında veya teknolojik kayıtlarda ya da işbu Sözleşme’ye aykırı şekilde Müşteri’nin kendi kaydettiği konuşmalarda da Müşteri’nin kendisi için uygun gördüğü bir fiyatı Şirket’e beyan etmesinin hiçbir hükmü ve hukuki sonucu yoktur. Şirket, hiçbir Müşteri için fiyat takibi yapmakla, portföy yönetmekle, yatırım danışmanlığı yapmakla yükümlü değildir bu faaliyetlerde bulunma yetkisi ve isteği de yoktur. Bu konuda hiçbir Müşteri Şirket’e karşı sorumluluk iddiasında bulunamaz.

 

Müşteri, Şirket’i telefonla aradığında Şirket’in o anda açıkladığı alım veya satım fiyatından alım veya satım yapılması konusunda beyanda bulunması yeterli olup, kendisine bildirilen fiyatın Müşteri’yi bağlaması için ayrıca fiyatı tekrarlaması gerekmez. Kendisine açıklanan fiyattan alım veya satım yapılmasını sözlü olarak onaylaması, alım veya satımın gerçekleşmesi için yeterlidir. Müşteri’ye yapılmayan alım ve satımlar nedeniyle Şirket'e hiçbir sorumluluk yüklenemez.

 

Müşteri, Şirket her türlü teknolojik vasıtalarla yapacağı bütün alım veya satım beyanlarını açık ve tereddüte yer vermeyecek şekilde yapmakla yükümlüdür. Şirket, kendine münhasır takdir ve anlayışına göre, Müşteri'nin açık olmayan ya da tereddüte yer veren beyanlarını yerine getirmekle yükümlü değildir. Müşteri'nin beyanlarının Şirket tarafından açık bir şekilde alım veya satım anlamında değerlendirilmemesinin sorumluluğu ve sonuçları münhasıran Müşteri'ye aittir. Müşteri ile farklı teknolojik vasıtaların kullanılması sebebiyle oluşan tereddütlerin ortadan kaldırılması için yapılacak sair görüşmeler anında meydana gelen fiyat değişimlerinden kaynaklanacak fark veya zararlar Şirket’in sorumluluğunda değildir. Teknolojik vasıtaların kullanılmasından ve özellikle iletişim sırasındaki kesilmelerden, düşme, gecikme, hata, yanlış anlama, anlamı saptırma ya da çift (veya daha fazla) beyandan ileri gelen tüm zararlardan ve bunların sonuçlarından Şirket sorumlu değildir.

 

Şirket, isterse Müşteri'nin her türlü teknolojik vasıtalarla yapacağı alım veya satıma ait beyanlarını, ayrıca yetkili ıslak imzaları veya elektronik imzaları taşıyan bir yazı ile teyid edilmesini isteyebilir. Aksi takdirde Müşteri'nin işbu teknolojik vasıtalarla yapacağı alım veya satıma ait beyanlarını geçersiz saymakta ve işlem yapmamakta serbesttir; şu kadar ki Şirket, bu şekilde yazıyla teyid edilmemiş olan teknolojik vasıtalarla yapılan alım veya satıma ait beyanları, münhasıran kendi takdir ve anlayışına göre yerine getirmekte serbest olup, bu nedenle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Şirket’in teknolojik vasıtalarla Müşteri'den aldığı alım veya satım beyanları hakkında, Şirket’in defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda Şirket’in teknolojik vasıtalarına ilişkin kayıtları, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre kesin delil niteliğindedir. Müşteri’nin herhangi bir teknolojik vasıta ile bildireceği alım veya satım beyanlarında Şirket kimlik tespiti yapmak zorunda değildir. Bu kayıtlardaki müstenidatın doğruluğu Müşteri tarafından şimdiden kabul edilmiştir.

 

Telefondaki alım ya da satım beyanlarında Müşteri, yalnız yetkililer tarafından Şirket'in aranmasını

temin etmekle yükümlü olup Şirket’e bu hususta mesuliyet yüklenemez. Telefonda bildirilen alım ya

da satım beyanlarının sonradan yazılı hale dönüştürüldüğü durumlarda telefondaki beyan ile yazılı beyan arasında bir fark olması halinde telefondaki beyanın geçerliliği Müşteri tarafından gayri kabili rücu olarak kabul edilmiştir.

 

Müşteri'nin herhangi bir beyanının yerine getirilip getirilmediği konusunda talep ve şikayetleri (Müşteri beyanlarının Şirket nezdindeki kayıtlar ile desteklenmiş olması kaydıyla), Şirket’in göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirime, hesap özetine karşı yapılacak Müşteri itirazları ya da düzeltme talepleri, bunların kendisine teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren en geç 8 gün içinde yapılmalıdır. Aksi takdirde Müşteri, kendisine gönderilen hesap özeti veya benzeri bildirimlerde yer alan bilgi, işlem ve muhteviyatın doğruluğunu kabul etmiş sayılır ve bu şekilde itiraz edilmeyerek kesinlik kazanan hesap özeti Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre aksi ileri sürülemeyecek kesin delil teşkil eder.

 

Şirket dilediği anda ve tek taraflı olarak Döviz alım satım birim fiyatlarını değiştirebilir ve söz konusu değişikliğin hangi tarihten itibaren geçerlilik kazanacağına serbestçe karar verebilir. Şirket’in herhangi bir mecrada yayınladığı ile telefonda açıkladığı birim fiyatlar arasında farklılıklar olması halinde, telefonda açıklanan fiyatlar geçerlidir.

 

Şirket, Müşteri bilgilerinin güvenliğine ve gizliliğine dair gerekli tedbirleri almaktadır. Ancak Şirket’in kusuruyla sebep olmadığı durumlarda müşteriye karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşteri Şirket ile sözlü olarak gerçekleştirdiği tüm iş ve işlemlerde Şirket’in işbu Sözleşmede yazılı telefonlarını arayacağını, bu telefonlardaki görüşmelerin kayıt altına alındığını ve sesinin kayda alınmasının kendi işlem güvenliği için yapıldığını bildiğini ve sesinin kayda alınmasına peşinen muvafakat ettiğini, Şirket’in sabit hatları yerine Şirket çalışanlarının cep telefonlarını arayarak gerçekleştireceği işlemlerden dolayı uğrayabileceği her türlü zararın kendisine ait olacağını, bu konuda Şirket’e karşı hiçbir talep ve iddiada bulunma hakkının bulunmadığını, çalışanların cep telefonunu arayarak gerçekleştirilen işlemlerin taşıyacağı risklerin tamamını peşinen kabul ettiğini, Şirket ile arasındaki konuşmaların Şirket ses kayıt sistemi dışında Müşteri tarafından kayda alınmasına Şirket'in muvafakatinin olmadığını ve bu şekilde yapacağı ses kayıtlarının yasadışı olduğunu bildiğini beyan ve taahhüt eder.

 

Müşteri, Şirket tarafından kendisinden mevzuata veya Şirket uygulamalarına istinaden istenen her türlü bilgi ve belgeleri Şirket’e tevdii etmekle yükümlüdür. Şirket, kendisinden istenen bilgi ve belgeleri teslim etmeyen Müşteri’nin alım-satım taleplerini yerine getirmek zorunda değildir. Ayrıca Müşteri, bilgi ve belgelerinde meydana gelen değişiklikleri, değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 3 gün içinde Şirket’e bildirmekle mükelleftir. Aksi takdirde Müşteri, Şirket’in uğrayacağı her türlü zararı karşılamakla yükümlüdür. İşbu Sözleşme ekinde Müşteri’nin Şirket’e teslim etmesi gereken belgelere yer verilmiştir. Müşteri bu bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak temin edecektir.

 

Müşteri şimdiden, Şirket uhdesinde duran geçici nitelikteki TL ya da efektif nakitleri henüz teslim almadan aynı gün içerisinde yeniden alım-satım işlemlerine konu etmesi halinde, Şirket’e vereceği sözlü beyanlarının işlemleri gerçekleştirmek için yeterli olduğunu, ayrıca yazılı, ıslak imzalı bir beyana ihtiyaç bulunmadığını, Müşteri’nin telefonda, kendisine bildirilen fiyattan Döviz satın aldığı veya sattığına yönelik veya bu anlama gelen beyanlarının Şirket ile arasındaki alım-satımın hukuken ve ticari olarak gerçekleşmesi için yeterli olduğunu, ancak Şirket tarafından gerçekleştirilememiş işlemlerden dolayı Şirket’in hiçbir şekilde sorumluluğunun olmayacağını, Şirket’ten munzam zararlar dahil herhangi bir zarar ziyan talebinde bulunulamayacağını, telefon kayıtlarının hakkında Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre kesin delil niteliğinde olduğunu ancak bu telefon kayıtlarına dayanarak da gerçekleşmeyen işlemler nedeniyle Şirket’ten talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu işlemler hakkında Borçlar Kanunu’nun vekalet hükümleri uygulanır.

 

Madde 3. Tarafların Tebligat Adresi

Tarafların tebligat adresleri aşağıda belirtilmiş olup, tebligat adresindeki değişiklik noter vasıtasıyla karşı tarafa bildirilmediği sürece bu adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır. Şirket’in bildirimleri Müşterinin bu Sözleşme’de yazılı adresine gönderilmekle hukuken geçerli şekilde kendisine ulaşmış kabul edilir.

Madde 4. Müşteri’nin Temsili

İmza örnekleri ve yetki belgeleri verilmek suretiyle tasarrufa yetkili oldukları Müşteri tarafından bildirilen kimseler veya Müşteri’nin vekilleri, Şirket’e karşı tasarrufta ve diğer işlemlerde yetkili sayılacaklardır. Müşteri tarafından yazılı olarak ve yasal belgeleri ile birlikte bu kimselerin tasarruf yetkisinde yapılan değişiklikler ve vekaletin herhangi bir sebeple sona ermesi bildirilinceye kadar Şirket’e karşı hüküm ifade etmeyecektir. Keza yazılı bildirim olmadıkça, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde veya herhangi bir yayın organında yapılabilecek bir ilan Şirket’i bağlamayacaktır. Genel vekaletnamelere, özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça, vekillerin Şirket ile olan tüm ilişkilerinde Müşteri’yi temsile yetkili oldukları kabul edilir. Genel ya da hususi vekaletnamelerin noterden düzenlenme zarureti bulunmamaktadır. Müşteri’nin imzasının sıhhat ve geçerliliğinden Müşteri sorumludur. Bu sebeple Müşteri bir yandan Şirket ile işlem gerçekleştirirken diğer yandan ileride doğacak bir ihtilafta yetkilendirdiği kişiler hakkında düzenlediği beyan olunan temsil belgelerindeki imzasının kendisine ait olmadığı şeklindeki savunmalara dayanamaz. Müşteri, en az 6 aylık dönemlerde Şirket’teki temsil ve/veya yetkilendirme belgelerinin geçerliliğini kontrol etmek, sormak ve görmek zorundadır.

 

Şirket, Müşteri'nin ve onun yetkili temsilcilerinin kimliğini, kendisine verilmiş bulunan imza örneklerini, bu kişilerin Şirket’te doldurulan belgelerin üzerine atacakları imzalarla karşılaştırmak suretiyle denetler ve inceler. Şirket imza karşılaştırılmasını makul bir dikkatle yapacak ve ilk bakışta anlaşılamayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu tutulmayacaktır. Şirket kendisine ibraz edilen yetkilendirmenin ve diğer yetki belgelerinin sahteliğinden sorumlu tutulamayacak olup Şirket kendisine ibraz edilen bu gibi belgelerin gerçeğe uygunluğunu incelemek ve araştırmakla yükümlü değildir. İşbu Sözleşme ekinde gerek Müşteri tarafından gerekse Şirket tarafından imza edilecek yetki belgeleri yer almaktadır.

 

Madde 5. Müşterinin veya Müşteri Adına Hareket Edenlerin Ehliyetsiz Olması

Müşteri'nin ya da Müşteri adına hareket eden bir üçüncü kişinin ehliyetsizliğinden doğan bütün sonuçlar Müşteri'ye aittir. Ehliyetsizlikle ilgili hususlar Şirket’e yazılı olarak ulaştırılmış olmadıkça Şirket’e bu yüzden hiçbir sorumluluk yüklenemez. Özellikle ehliyetsizliğin ilan edilmiş ya da ticaret sicil gazetesinde yayınlanmış olması Şirket’i, özel yazılı bildirim olmadıkça, bağlamayacaktır. Şirket anılan özel yazılı bildirim bulunmadıkça Müşteri'yi ya da onun tarafından yetkilendirilmiş kişileri tam ehliyetli ve her türlü tasarruf yetkisini haiz saymaya yetkili olup bu yüzden sorumlu tutulamaz.

 

Madde 6. Çalışma Gün ve Saatleri

Müşteri, Şirket'in ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını ve Şirket'le olan ilişkilerde bu günlerde iş günü sayılmayacağını kabul eder. Şirket günlük çalışma saatlerini dilediği şekilde tespite yetkilidir. Müşteri, Şirket’in kendi insiyatifi ile aldığı herhangi bir kararla ve/veya zorunlu nedenlerle veya grev ve/veya lokavt uygulamaları ve/veya buna benzer durumlardan ötürü Şirket’in kapalı olmasını ve bu yüzden herhangi bir talepte bulunmamayı kabul eder. Müşteri, Şirket’in kapalı olduğu bu gibi günlerin Şirket tarafından İş Günü sayılmamasını şimdiden kabul eder.

 

Madde 7. Çerçeve Anlaşmanın Süresi ve Anlaşmada Değişiklik Yapma Yetkisi

İşlemlerde uygulanacak genel esasları belirten işbu çerçeve anlaşması, süresiz olarak imzalanmıştır. Taraflar herhangi bir zamanda kendi takdir ve isteklerine göre iş ilişkilerini derhal sonlandırabilirler.

 

Şirket iş bu Sözleşme’ye rağmen, Döviz alım satım işleyişlerini, şart ve hükümlerini herhangi bir zamanda yeniden belirlemek, mevzuattaki değişiklikler doğrultusunda değiştirmek hakkına sahiptir. Şirket bu değişiklikleri Müşteri'ye bir yazıyla bildirir. Müşteri bu değişiklikleri uygun görmediği takdirde, değişiklik bildirimlerini aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde işbu sözleşmeyi feshetmekte serbesttir. Aksi takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılır ve Taraflar arasındaki çalışma esasları bildirilen değişikliklere göre yürütülmeye başlanır. Müşteri mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde, işbu çerçeve sözleşmenin ilgili Bakanlığın yeni düzenlemeleri uyarınca kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın değişebileceğini ve söz konusu değişikliklerin kendisine uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 8. Yetkili Adli Makamlar

Bu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıkların çözümünde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkisini taraflar kabul eder. .../.../202..

 

MÜŞTERİ MARMARA DÖVİZ VE ALTIN

Ad/Soyad (Unvan) TİCARET YETKİLİ MÜESSESE

Adres: ANONİM ŞİRKETİ

Vergi Dairesi : Kaşe / İmza

Vergi No:

İmza:

Marmara Döviz ve Altin Ticaret Yetkili Müessese A.Ş.

MALVARLIĞININ DONDURULMASI VE DONDURMA KARARININ KALDIRILMASI İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ

 1. AMAÇ

  Bu prosedürün amacı, 07/02/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun, 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat gereğince malvarlığı dondurma ve kaldırma işlemlerine İlişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 2. KAPSAM

  Bu prosedür kapsamında, Şirket çalışanları tarafından yapılması zorunlu olan malvarlığı dondurma ve kaldırma işlemleri düzenlenmektedir.

 3. YETKİ VE SORUMLULUKLAR

  Şirketin tüm işlemlerinde işlemi gerçekleştiren personel, kimlik tespit ve teyit işlemlerini yapmak ile yetkili ve sorumludur. Yeni bir müşteri ile çalışmaya başlamadan önce bu müşterinin kimlik bilgilerinin tam ve doğru olarak tespit edilmesi, müşterinin malvarlığı dondurulanlar listesinde bulunup bulunmadığının kontrolü uyum görevlisinin sorumluluğundadır.

 4. MALVARLIĞINI DONDURMA İŞLEMLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ

  6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun ve 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararlarına dayanılarak malvarlığı

  dondurma kararları alınmaktadır. Malvarlığı dondurulması kararı alınan kişi, kuruluş ve organizasyonlara ilişkin listeye

  https://masak.hmb.gov.tr/bkk-ile-malvarliklari-dondurulanlar adresinden ulaşılmaktadır.

  Şirket uyum görevlisi; bu kişi, kuruluş ve organizasyonlara ait malvarlığı bulunup bulunmadığını tespit etmek ve söz konu listelere ekleme kararının Resmi Gazete’de yayımlanması ile birlikte söz konusu malvarlıklarını dondurmak ya da söz konusu listelerden çıkarılması ile birlikte malvarlığını dondurma kararını kaldırmak ile yükümlüdür.

  Şirket tarafından suçtan kaynaklanan malvarlığın değerlerinin aklanmasının önlenmesi ve malvarlığının dondurulması kararı alınanların takip edilmesi amacıyla “Sanction Scanner” adlı yazılım kullanılmaktadır. Bu yazılıma işlem yapmak isteyen her müşterinin kimlik bilgileri girişi yapılarak haklarında bir yaptırım kararı bulunup bulunmadığı kontrol edilmektedir.

  Malvarlığının dondurulması kararı, Başkanlığın talebi üzerine 5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin üçüncü ila yedinci fıkralarında belirtilen usule uygun olarak gecikmeksizin yerine getirilir.

  Malvarlığının dondurulması kararının yerine getirilmesi talebinde bulunulması durumunda; uyum görevlisi şirket nezdinde malvarlığı kaydı bulunup bulunmadığını, bulunuyor ise dondurulan malvarlığına ilişkin bilgileri talep tarihinden itibaren yedi gün içinde Başkanlığa bildirir.

  Başkanlık tarafından talepte bulunulmadığı durumlarda malvarlığı dondurulma kararı verilenlere ilişkin olarak şirkette malvarlığı kaydı tutulması ya da malvarlığı bulunması durumunda, şirket uyum görevlisi malvarlığının dondurulması kararının öğrenildiği tarihten itibaren malvarlığının dondurulması için gecikmeksizin gerekli işlemleri yaparak yedi gün içinde Başkanlığa bildirimde bulunur.

  Malvarlığında herhangi bir artış meydana gelmesi hâlinde, bu artışlar da malvarlığının dondurulması hükümlerine tabidir.

 5. MALVARLIĞINI DONDURMA KARARININ KALDIRILMASI

Malvarlığının dondurulması işleminin şirket tarafından gerçekleştirilmesi durumunda malvarlığını dondurma kararının kaldırılmasına ilişkin kararlar, Başkanlık tarafından şirkete bildirilir ve kaldırma işlemleri uygulanır.

© 20212022 · Marmara Döviz ve Altın Ticaret Yetkili Müessese A.Ş. · Tüm Hakları Saklıdır
crossmenuchevron-down